Prosilva ingår samarbete med Holmen Skog AB för gruppcertifiering av skogsägare

Under våren startade Prosilva och Holmen ett samarbete där Holmen blir ett ombudsföretag för Prosilva avseende gruppcertifiering av skogsägare. Holmen har sedan tidigare ett eget gruppcertifikat omfattandes ungefär 230 skogsägare och 80 000 ha produktiv skogsmark. I och med samarbetet har Holmens tidigare medlemmar flyttats över till Prosilva och från 1 juli 2020 omfattas de av Prosilvas gruppcertifikat.

Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda våra tjänster till Holmen och genom samarbetet stärker vi Prosilvas utbredning och erbjudande om gruppcertifiering för skogsägare. Vi välkomnar Holmen till vårt nätverk av ombudsföretag!

Läs gärna även Holmens nyhet om vårt samarbete (klicka här)!

Senarelagd publicering av nya FSC-standarden

På grund av Coronapandemin kommer FSC att senarelägg publiceringen av den nya certifieringsstandarden till 2 juni 2020. Standarden träder då i kraft 1 september 2020. Ifall situationen kräver det, kan även detta datum senareläggas. Vi på Prosilva kommer naturligtvis att meddela vad som händer kring den nya FSC-standarden!

Nytt krav på medicinsk kontroll

Arbetsmiljöverket har utfärdat en föreskrift (AFS 2019:3) som gäller från 1 november 2019 och arbetsgivarens skyldigheter att i vissa fall genomföra medicinska kontroller.

Föreskriften gäller både anställda medarbetare och anställda familjemedlemmar och innebär att medicinska kontroller ska göras för:

• arbeten där vibrationer förekommer – t ex motorsåg och röjsåg
• nattarbete – t ex maskin som körs i treskift

Arbete där vibrationer förekommer:

Medicinsk kontroll görs före det att arbetsuppgiften påbörjas och därefter vart 3:e år. Om en anställd medarbetare/familjemedlem upplever nytillkomna besvär, som kan bero på vibrationer, ska medicinsk kontroll göras inom en månad. För mer detaljer se 24 §.

Nattarbete:

Medicinsk kontroll görs före det att arbetsuppgiften påbörjas, och därefter vart 6:e år för anställda medarbetare/familjemedlemmar yngre än 50 år, och vart 3:e år för den som är 50 år och äldre. För arbetstagare som byter från dagarbete till nattarbete ska en medicinsk kontroll göras inom 3 månader. Är anställningstiden månader eller kortare behöver ingen medicinsk kontroll göras. För mer detaljer se 30 §.

Kontakta din företagshälsovård och boka medicinsk kontroll om du har anställda medarbetare eller anställda familjemedlemmar som berörs av vibrationer eller nattarbete!

Nya kursdatum för våren 2020!

Nu har vi spikat preliminära kursdatum för första halvan av 2020. Som ni säkert ser så har vi utökat både antalet inplanerade tillfällen men även kursorter, så att vi nu också kan erbjuda utbildningar i Dals-Ed (Dalsland), Lennartsfors (Värmland) och i Brunflo (Jämtland).

Ni kan se och ladda hem vår nya kurskalender här: Utbildningar vår 2020

Välkommen med din anmälan!

Prosilva är ny kursanordnare för SYN-utbildningar!

Prosilva är nu ackrediterad kursanordnare för SYN-utbildningarna avverkning och röjning/förröjning och kommer från och med april 2020 att kunna erbjuda dessa kurser i Lennartsfors (Årjängs kommun), dit vår medarbetare tillika kursledare Martin kommer att flytta i början av 2020.

Via följande länk kommer man till vår kursanordnare-sida: https://synkurser.skotselskolan.se/kursanordnare/skogscertifiering-prosilva/ , där man inom kort kommer att kunna se inplanerade, preliminära kursdatum. Anmälan sker enklast via e-post (info@skogscertifiering.se), ange då vilken kurs du vill anmäla dig till, ditt födelsenummer (år-månad-dag) samt ev. behov av specialkost.

Välkomna på SYN-kurs i vackra Värmland!

Öka tempot i kampen mot borren!

Årets angrepp av granbarkborre bedöms av Skogsstyrelsen vara nästan dubbelt så omfattande som det under rekordåret 2018. Det krävs massiva insatser gemensamt inom hela skogsnäringen, inte bara nu, utan sannolikt under många år framöver. Prosilvas drönartjänst är ett effektivt sätt att kartlägga omfattningen av skadeläget. Efterföljande avverkningsåtgärder kan riktas effektivare och därigenom kan tempot i kampen mot granbarkborren ökas.

Närmare 7 miljoner kubikmeter skog har under 2019 skadats av granbarkborre, till ett värde av flera miljarder kronor. Värst är situationen i södra och mellersta Sverige, men problematiken sprider sig norrut. Som skogsägaren är det viktigt att du ser över din skog och identifierar angrepp.

Prosilva har tagit fram en inventeringstjänst med drönare som möjliggör snabb inventering av hela innehav. På mindre än en halvtimme går det att kartlägga hela 30 ha. Skadeinventering med hjälp av drönare är ett snabbt sätt att få en helhetsbild av skadesituationen, vilket i sin tur möjliggör ett riktat avverkningsarbete och ett högre tempo i kampen mot granbarkborren.

Är du intresserad? Ring Martin Klenz-Tornow 070-3450536 och ta del av produktbladet “Skadeinventering med drönarstöd“.

Även vid den här tidpunkten på året är det av stor vikt att avverka angripna granar som har färska skador och det mesta av barken kvar. Då följer de granbarkborrar som finns kvar med ut ur skogen. De inventeringar som är gjorda av Skogsstyrelsen, Södra och skogsbolag i södra och mellersta Sverige visar att det arbete som görs med att plocka ut angripet virke gör god nytta. Dock finns det fortfarande skogsägare som kan bli mer aktiva, och behovet av aktivitet är löpande. Att som skogsägare vara på tårna under de kommande åren kommer att vara A och O för att framgångsrikt nå resultat – håll koll i skogen!

 

Läs också Skogsstyrelsens pressmeddelande från 2019-11-07.

 

 

Prosilva är med i Dagens industri

 

Den 30 oktober är Prosilva med i Dagens industris bilaga om byggutveckling, energi och hållbart skogsbruk. Klicka och läs:

“Frågor som rör hållbarhet, spårbarhet och etik blir allt viktigare för både företag och konsumenter, säger Magnus Norrby, vd på Prosilva.”

 

Frivilliga avsättningar ökar genom certifiering

De frivilliga avsättningarna i Sverige ökar påtagligt – mycket tack vare certifieringen! Tillsammans bidrar Sveriges certifierade skogsägare med 80% av arealen frivilligt avsatt mark. Och Prosilvas bidrag är tydligt. De dryga 3 300 skogsägare som är medlemmar i Prosilvas paraply för gruppcertifiering av skogsmark har tillsammans certifierat drygt 1,2 miljoner ha produktiv skogsmark och därigenom bidragit med minst 60 000 ha frivilliga avsättningar.

Att de frivilliga avsättningarna ökar, och att certifieringarna PEFC och FSC, är främsta orsak till detta, publicerades av tidningen Skogen tidigare i veckan. Uppgifterna baseras in sin tur på Skogsstyrelsens statistik som visar både på ökningen i sig, och också på den stora skillnaden mellan certifierade och ocertifierade skogsägare. Kontentan är att certifierade skogsägare tar ett stort ansvar för de frivilliga avsättningarna och tillsammans avsatt 6,8 procent av den produktiva skogsmarken. Läs hela artikeln på https://www.skogen.se/nyheter/frivilliga-avsattningar-okar

Granbarkborrarna 2019 – så här gick det

Foto: Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen har nu sammanställt årets granbarkborresvärmning. Fällor över hela landet har tömts och räknats under 21 veckor och resultaten är flera. Dels visar mätningarna att det i år blivit angrepp av två generationer i södra halvan av, och dels att det jämfört med tidigare år finns ovanligt många baggar kvar i träden.

Vid den här tiden på året brukar de flesta granbarkborrar som svärmat under sommaren ha gått ner i marken för vintervila. Skogsstyrelsens fällor i Götaland visar istället att det finns ovanligt många baggar kvar i träden – framförallt i de hårdast drabbade områdena i östra Götaland. Det här innebär att det fortfarande är effektivt att söka upp granar som angripits i år, avverka och forsla bort dem från skogen. Ju fler granar som angripits under 2019 som man kan få ut ur skogen med kvarsittande bark desto bättre blir bekämpningseffekten. Det är viktigt att barken följer med träden ut, annars övervintrar barkborrarna i barken och blir kvar i skogen, enligt Gunnar Isacsson, ekolog, Skogsstyrelsen.

Som skogsägare kan du nu under hösten titta efter rödbrunt-mörkbrunt gnagmjöl runt stambasen, kådrinning, samt hackspettfläkt bark uppe i kronan för att hitta sommarens sena angrepp. Granar som angreps redan 2018 eller tidigare är nu gråa och har inga barkborrar kvar. Dessa döda granar bör stå kvar i skogen och endast fällas om de är en säkerhetsrisk.

Med Prosilvas drönartjänst kan angreppen av granbarkborre kartläggas över större områden för effektivare bekämpning och avverkning. Kontakta Prosilva!

 

Se också Skogsstyrelsens pressmeddelande från 2019-09-12

“Gå inte som katten kring het gröt!”

Torbjörn Lundgren är Weda Skogs stjärnköpare när det gäller certifierat virke. 98 % av hans virke är dubbelcertifierat enligt både FSC och PEFC. Hur har han lyckats så exceptionellt bra?

– Gå inte som katten kring het gröt. Berätta hur det ligger till – att certifiering är jätteviktig för affären, att det är något som våra internationella kunder inte kompromissar med. Har du en skogsbruksplan? Är den grön? Sedan pratar vi om de högre priserna för certifierat virke. Certifieringsdiskussionen får inte komma som en överraskning på slutet av affären. Ska du övertyga en kund måste du tro på din sak – och där spelar skogsföretagets ledning en viktig roll, det är de som sätter kulturen.

Vad är det som lockar en ocertifierad skogsägare att ta steget?

– Det är en kombination av högre virkespris och möjligheten att få en ny, grön skogsbruksplan – den är ett krav att visa att man bedriver ett hållbart skogsbruk. Att skaffa en grön skogsbruksplan innebär en kostnad, så mitt jobb är att framhålla hur viktigt det är att ha en skogsbruksplan. Vi ser att skogsägare med en plan har mycket bättre koll på fastighetens potential.

– Det högre priset för det gröna virket finansierar ofta med råge den gröna skogsbruksplanen. Sågtimret betalas bättre och de som dubbelcertifierar skogen får även mer för massaveden.

– Ofta dricker jag kaffe med kunden och då står mjölkpaketet alltid på bordet med sin FSC-logga. Det visar påtagligt hur viktigt det är att ha en attraktiv råvara. Argumentet att säkra sin råvara är viktigt – och sant. Jag är övertygad om att inom 2 – 4 år kommer kravet på certifiering att vara standard. Visst, det kommer ändå att gå att sälja virke, men inte till samma pris.

– En vanlig fråga är förstås: vad måste jag göra som skogsägare? Våra åtgärder i skogen följer certifieringsreglerna, så det behöver skogsägaren normalt inte tänka på. Men har han eller hon över 20 hektar behövs alltså en grön skogsbruksplan och 5 % av arealen ska sparas som naturhänsyn. Hittills har ingen av alla de skogsägare jag certifierat haft några problem att hitta den arealen. Det finns alltid en sumpskog, brant slänt eller gammal betesmark där man ändå inte kan – eller vill – bedriva ett rationellt skogsbruk. Där finns ofta de högsta naturvärdena.

Finns det något som skulle underlätta rekryteringen av skogsägare?

– Ja, man borde höja arealgränsen för kravet på en grön plan till runt 30 hektar, tycker jag. En skogsägare med 20 hektar har av naturliga skäl ganska bra koll på skogen. Den är överblickbar. Då ifrågasätter man planens nytta. Så det skulle locka fler skogsägare att ansluta sig.