Grundläggande certifieringskrav

Att vara en certifierad skogsentreprenör innebär åtaganden inom många olika ämnesområden. Här har vi samlat några grundläggande åtaganden vid entreprenörscertifiering enligt PEFC och utifrån relevant lagstiftning med tillhörande bestämmelser.

Kompetens och kompetensutveckling

 • Entreprenör och ev. personal ska ha genomfört kurs inom relevant SYN-kurs i natur- och kulturhänsyn. Kompetensen ska förnyas minst vart 5:e år.
 • Entreprenör och ev. personal ska ha kompetens inom HLR. Kompetensen ska förnyas minst vart 5:e år.
 • Entreprenör och ev. personal som transporterar farligt gods motsvarande mer än 60 l bränsle ska ha genomfört kurs inom ADR. Kompetensen ska förnyas minst vart 5:e år.

Företagskrav

 • Entreprenören ska vara registrerad för F-skatt och moms med angivelse om skoglig verksamhet
 • Försäkringsskydd ska finnas för entreprenören och ev. personal
 • Affärsavtal ska tecknas med samtliga uppdragsgivare

Arbetsgivaransvar vid anställd personal

 • Personal ska ha tillgång till företagshälsovård
 • Arbetsgivaren ska genomföra och dokumentera utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar
 • Företaget ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Företaget ska ha upprättade säkerhets- och nödlägesrutiner. Särskilda rutiner för hantering av ensamarbete ska finnas.

Krav på maskiner och utrustning

 • Hydrauloljor ska vara biologiskt nedbrytbara
 • Glykol i kylsystem för maskiner ska vara propylenbaserade
 • För sågkedjesmörjning ska vegetabilisk sågkedjeolja, eller annan miljögodkänd sågkedjeolja eller smörjfett användas
 • Brandsläckare, sanerings- och första hjälpen-utrustning ska finnas

Beroende på din verksamhet som skogsentreprenör kan olika punkter vara av olika relevans för dig. Därför uppmuntrar vi dig alltid att ta kontakt med oss för att få information hur en certifiering skulle påverka just dig. Vid åtgärder på certifierad skogsmark ska planering och skötselåtgärder följa åtaganden enligt PEFC och/eller FSC skogsstandard (se certifieringskrav för skogsägare)