Grundläggande certifieringskrav

Att vara en certifierad skogsägare innebär åtaganden inom många olika ämnesområden. Här har vi samlat några grundläggande åtaganden vid certifiering enligt PEFC och/eller FSC:

 • Skogsägare med innehav på 20 ha produktiv skogsmark eller mer ska ha en certifieringsanpassad skogsbruksplan (en så kallad grön plan). Finns det ingen grön plan vid avtalstecknande om certifiering ska en grön plan beställas. Planen ska vara upprättad inom 2 år från avtalstecknande och ska uppdateras minst vart 10e år.
 • Skogsägare med innehav under 20 ha produktiv skogsmark ska ha en kartöversikt som visar fastighetsgränser och förekomst av några särskilt angivna miljöer och trädslag.
 • Finns det ingen grön plan ska det inför avverkningsåtgärder utföras en naturvärdesbedömning. Bedömningen syftar i att säkerställa att planerat område för avverkning inte innehåller höga naturvärden prioriterade för avsättning. Åtaganden enligt FSC: Inför vägbyggen, grövre gallring och föryngringsavverkning på FSC-certifierad skogsmark ska en naturvärdesbedömning genomföras och dokumenteras. Naturvärdesbedömning ska inför dessa åtgärder genomföras även om det finns en giltig grön skogsbruksplan.
 • Minst 5% av den produktiva arealen ska sättas av för naturvårdsändamål. Undantag för skogsägare med innehav under 20 ha produktiv skogsmark och som saknar områden med höga naturvärden eller i nära framtid utvecklingsbara naturvärden.
 • Endast för FSC: utöver naturvårdsavsättningarna ska minst 5% av areal produktiv skogsmark skötas med ett anpassat brukande. Det primära målet ska vara att bevara eller utveckla sociala värden och/eller naturvärden.
 • Åtaganden enligt FSC: Alla nyckelbiotoper/områden med höga naturvärden ska bevaras hos FSC-certifierade skogsägare.
 • Lövträd ska värnas och gynnas. Lövträd ska utgöra minst 10 % av stamantalet inför föryngringsavverkning samt att lövdominerade bestånd (minst 50% löv) ska utgöra minst 5 % av arealen frisk och fuktig skogsmark.
 • Anlitade uppdragstagare för skogliga arbeten ska ha rätt kompetens för arbetet. Uppdragstagaren ska följa bestämmelser kring arbetsmiljö- och personalfrågor. Åtaganden enligt PEFC: endast PEFC-certifierade avverkningsorganisationer och skogsentreprenörer får anlitas.
 • Hänsyn till befintliga eller utvecklingsbara miljövärden vid skogsbruksåtgärder. Till exempel ska ekologiskt funktionella kantzoner gynnas i anslutning till vattenmiljöer, naturvärdesträd och död ved ska bevaras eller utvecklas, forn- och kulturlämningar ska bevaras och hänsyn till stigar ska tas.
 • Lämnad hänsyn vid skogsbruksåtgärder ska lämnas. Den hänsyn som tas vid skogsbruksåtgärder en viktig del i ett hållbart skogsbruk. Om du som skogsägare upparbetar träd som tidigare lämnats som hänsyn av virkesföretag/entreprenörer riskerar du att understiga certifieringarnas minimikrav på hänsyn.
 • Kemiska medel för bekämpning av skadegörare får inte användas av FSC-certifierade skogsägare. PEFC-certifierade skogsägare får inte använda kemiskt behandlade plantor. I övrigt ska PEFC-certifierade skogsägare undvika kemiska bekämpningsmedel och endast nyttja sådana när lämpliga giftfria alternativ saknas.
 • Åtaganden enligt FSC: Bestånd med främmande trädslag får utgöra högst 5% av markinnehavet (bestånd anlagda efter 1994) hos FSC-certifierade skogsägare. Bestånd med främmande trädslag räknas som plantagesskog.
 • Åtaganden enligt FSC: att samverkan med samebyar som nyttjar mark som påverkas av planerade skogsbruksåtgärder inom ditt markinnehav. Om samebyn identifierar områden av särskild vikt för rennäringen ska en FSC-certifierad skogsägare erbjuda samråd.
 • Åtaganden enligt FSC: FSC har infört ett antal av skogssektorns målbilder för god miljöhänsyn i standarden. Utpekade målbilderna kommer utgöra riktlinjer för hur skogsbruksåtgärder utförs inom ditt skogsinnehav. Målbilderna finns på Skogsstyrelsens hemsida.
 • Åtaganden enligt FSC: inom nemoral zon ska minst 50 % av arealen produktiv skogsmark utgöras av inhemska lövträd och/eller tall. Nemoral zon: stora delar av Skåne län men där norra gränsen går ungefär längs väg 24 mellan Halmstad och Hässleholm, därefter rakt österut förbi Karlshamn mot Jämjö.

Beroende på ditt skogsinnehav och ditt skogsbruk kan olika punkter vara av olika relevans för dig. Därför uppmuntrar vi dig alltid att ta kontakt med ett ombud eller oss för att få information hur en certifiering skulle påverka just dig.