Grundläggande certifieringskrav

Att vara en certifierad skogsägare innebär åtaganden inom många olika ämnesområden. Här har vi samlat några grundläggande åtaganden vid certifiering enligt PEFC och/eller FSC:

 • Skogsägare med innehav på 20 ha produktiv skogsmark eller mer ska ha en certifieringsanpassad skogsbruksplan (en så kallad grön plan). Finns det ingen grön plan vid avtalstecknande om certifiering ska en grön plan beställas. Planen ska vara upprättad inom 2 år från avtalstecknande och ska uppdateras minst vart 10e år.
 • Skogsägare med innehav under 20 ha produktiv skogsmark ska ha en kartöversikt som visar fastighetsgränser och förekomst av några särskilt angivna miljöer och trädslag
 • Finns det ingen grön plan ska det inför avverkningsåtgärder utföras en naturvärdesbedömning. Bedömningen syftar i att säkerställa att planerat område för avverkning inte innehåller höga naturvärden prioriterade för avsättning.
 • Minst 5% av den produktiva arealen ska sättas av för naturvårdsändamål. Undantag för skogsägare med innehav under 20 ha produktiv skogsmark och som saknar områden med höga naturvärden eller i nära framtid utvecklingsbara naturvärden.
 • Hänsyn till befintliga eller utvecklingsbara miljövärden vid skogsbruksåtgärder. Till exempel ska ekologiskt funktionella kantzoner gynnas i anslutning till vattenmiljöer, naturvärdesträd och död ved ska bevaras eller utvecklas, forn- och kulturlämningar ska bevaras och hänsyn till stigar ska tas.
 • Lämnad hänsyn vid skogsbruksåtgärder ska lämnas. Den hänsyn som tas vid skogsbruksåtgärder en viktig del i ett hållbart skogsbruk. Om du som skogsägare upparbetar träd som tidigare lämnats som hänsyn av virkesföretag/entreprenörer riskerar du att understiga certifieringarnas minimikrav på hänsyn.
 • Anlitade uppdragstagare för skogliga arbeten ska ha rätt kompetens för arbetet som ska utföras. Uppdragstagaren ska följa gällande bestämmelser kring arbetsmiljö- och personalfrågor. Åtaganden enligt PEFC: endast PEFC-certifierade avverkningsorganisationer och skogsentreprenörer får anlitas.
 • Kemiska medel för bekämpning av skadegörare får inte användas hos FSC-certifierade skogsägare. PEFC-certifierade skogsägare ska undvika kemiska bekämpningsmedel och endast nyttja det när lämpliga giftfria alternativ saknas
 • Bestånd med främmande trädslag får högst utgöra 5% av den produktiva arealen (nyanlagda bestånd från 2009) hos FSC-certifierade skogsägare.
 • Alla nyckelbiotoper/områden med höga naturvärden ska bevaras hos FSC-certifierade skogsägare.
 • Om en planerad avverkning berör särskilt viktiga platser för renskötseln ska en FSC-certifierad skogsägare erbjuda samråd till berörd sameby.

Beroende på ditt skogsinnehav och ditt skogsbruk kan olika punkter vara av olika relevans för dig. Därför uppmuntrar vi dig alltid att ta kontakt med ett ombud eller oss för att få information hur en certifiering skulle påverka just dig.