Varför certifiering?

Att certifiera sin skog är ett långsiktigt åtagande där du förbinder dig att bruka skogen ansvarsfullt och uthålligt. Det innebär skogsproduktion med ekonomisk avkastning där hänsyn tas till såväl miljö som sociala faktorer vid varje enskild åtgärd.

Ledord för certifiering som skogsägare kan beskrivas som följande:

Medvetenhet kring din egna skog

Certifieringen ger dig som skogsägare verktyg för brukande av din skog på ett aktivt och hållbart sätt. En certifierad skogsägare har tillgång till information om sin skogsmark och särskilt värdefulla miljöer som kan finnas inom innehavet. Utgör innehavet 20 ha produktiv skogsmark eller mer ska det dessutom finnas en certifieringsanpassad skogsbruksplan (en så kallad grön plan). Den gröna planen utgör ett komplett underlag för dig med avseende på val och tidpunkt av skogsbruksåtgärder samtidigt som planen ger information om lämplig miljöhänsyn utifrån dina specifika förutsättningar.

Certifieringen ger dig medvetenhet kring skogens alla värden och genom certifieringen visar du att du frivilligt tar ansvar för dessa. Detta är en frivillighet som sträcker sig längre än vad lagstiftningen kräver och visar därmed på det ansvarstagande och hänsyn som finns bland skogsägare i Sverige.

Efterfrågat inom virkesmarknaden

Certifieringen av dig och ditt skogsinnehav gör att du besitter en skoglig råvara som är eftertraktad inom virkesmarknaden och i kontakt med virkesköpande företag. Efterfrågan på certifierade skogliga produkter är idag hög och vi ser att efterfrågan kommer fortsätta att öka. Allt fler konsumenter och företag blir medvetna om den kvalitetsstämpel som certifieringen innebär.
Ta gärna kontakt med ett virkesköpande företag nära dig och hör hur dem jobbar med certifierade skogsråvaror och vilket värde din certifiering har för dem.

Kompetens inom skogsnäringen

En certifierad skogsägare utgör första ledet i en verksamhetskedja för hantering och vidareförädling av virke. Genom att du som skogsägare är certifierad måste skogliga aktörer som avverkningsorganisationer och skogsentreprenörer uppfylla olika krav för att kunna anlitas för uppdrag på din skogsmark. Certifieringen säkerställer bland annat att utförarna har erforderlig kompetens för sina arbetsuppgifter, att anställda har en säker och god arbetsmiljö, att förnyelsebara och miljövänliga produkter används i verksamheten, samt att planering och utförande följer dina åtaganden för god produktion med miljöhänsyn.

Certifiering är det aktiva valet för en hållbar skogsproduktion!