Certifieringssystem

Certifieringen av skogsbruket och skogsägarna syftar till att utveckla och bedriva ett miljöanpassat skogsbruk med en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, där även kulturmiljö och sociala värden värnas. Det är en skogsbrukscertifiering framtagen av aktörer inom skogsnäringen och intressenter till den.

PEFC

PEFC, Programme for the Endoresement of Forest Certification schemes, är ett certifieringssystem som utvecklades på initiativ av skogsägarrörelser i Nordeuropa år 1998-1999.

Initiativet kom av den ökade efterfrågan på certifierade skogliga råvaror och ett behov att ta fram ett certifieringssystem som var anpassat för de boreala skogarna och hur skogsbruket bedrevs i Nordeuropa. Svenska PEFC bildades år 2000 och den första svenska skogstandarden godkändes av internationella PEFC i juli samma år. Svenska PEFC drivs som en ekonomisk förening där alla intressenter för hållbart skogsbruk (skogsbruksorganisationer, skogsindustrier, skogsägarföreningar, naturvårdsorganisationer m.fl.) är välkomna som medlemmar.

En stor del av skogsskötseln i Sverige utförs genom en entreprenörskår och entreprenörerna har därmed en nyckelroll i uppfyllandet av PEFCs skogsstandard. Svenska PEFC har därför lett utvecklingen av en entreprenörscertifiering och PEFC-certifierade skogsägare får endast anlita PEFC-certifierade skogsentreprenörer för skogliga åtgärder. PEFCs entreprenörscertifiering omfattar idag närmare 3 400 entreprenörer (2018).