Certifieringssystem

Certifieringen av skogsbruket och skogsägarna syftar till att utveckla och bedriva ett miljöanpassat skogsbruk med en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, där även kulturmiljö och sociala värden värnas. Det är en skogsbrukscertifiering framtagen av aktörer inom skogsnäringen och intressenter till den.

Inom Sverige finns idag två ledande certifieringssystem för skogsbrukscertifiering – PEFC och FSC. Bägge systemen har även en spårbarhetscertifiering. Spårbarhetscertifieringen nyttjas av säljare och förädlare av skogliga råvaror och produkter (avverkningsorganisationer, industrier, byggvaruhus m.fl.). Spårbarheten garanterar råvarans ursprung och att råvaran är certifierad, alternativt inte kommer från kontroversiella källor (t.ex. illegala avverkningar eller områden med höga bevarandevärden).

Vid certifiering av en privat skogsägare är gruppcertifiering den mest utbredda modellen. Genom gruppcertifiering kan flera skogsägare samlas under en paraplyorganisation som håller i certifikatet och det organisatoriska ansvaret som följer med ett certifikat. Det är verkligen det mest effektiva sett till de kostnader och resurser som krävs med ett certifikat. Skogscertifiering Prosilva AB är en av dessa paraplyorganisationer och vi erbjuder gruppcertifiering enligt både PEFC och FSC (skogsbrukscertifiering).

FSC®

FSC®, Forest Stewardship Council®, bildades på initiativ av miljörörelser för att höja medvetenheten om de olagliga och storskaliga avverkningar som bedrevs i framför allt tropiska skogar, och för att erbjuda ett alternativ till konsumenterna.

Arbetet påbörjades år 1990 och 1993 grundades FSC vid ett konstituerande möte i Toronto, Kanada. FSC kom till Sverige 1996 och Svenska FSC bedrivs idag som en fristående, ideell medlemsförening. Medlemmarna i FSC fördelas mellan tre olika kammare – Ekonomi, Miljö och Sociala. Vid omröstningar har kamrarna samma röststyrka, oavsett medlemsantal inom respektive kammare. FSC formas därmed i samförstånd mellan olika intressenter där ingen kammare kan lämnas åsidosatt. FSC bygger på en tredjepartcertifiering där ackreditering sker genom ett eget bildat ackrediteringsorgan – Accreditation Services International, ASI.

Inom FSC förekommer begreppet SLIMF, Small and Low Intensity Managed Forests, och är en anpassning av FSCs certifieringsstandard för skogsägare med ett skogsinnehav under 1000 ha produkt skogsmark. Syftet med denna standard är att certifierade skogsägare ska hålla en kravnivå som är avvägd i förhållande till omfattningen på skogsägarens skogsbruksverksamhet och påverkan i landskapet. I Sverige är 12 miljoner ha skogsmark certifierade enligt FSC (2017).

PEFCTM

PEFCTM, Programme for the Endoresement of Forest Certification schemes, är ett certifieringssystem som utvecklades på initiativ av skogsägarrörelser i Nordeuropa år 1998-1999.

Initiativet kom av den ökade efterfrågan på certifierade skogliga råvaror och ett behov att ta fram ett certifieringssystem som var anpassat för de boreala skogarna och hur skogsbruket bedrevs i Nordeuropa. Svenska PEFC bildades år 2000 och den första svenska skogstandarden godkändes av internationella PEFC i juli samma år. Svenska PEFC drivs som en ekonomisk förening där alla intressenter för hållbart skogsbruk (skogsbruksorganisationer, skogsindustrier, skogsägarföreningar, naturvårdsorganisationer m.fl.) är välkomna som medlemmar. PEFC bygger på ett fristående system för certifiering och ackreditering, i Sverige genom en tredjepartscertifiering med SWEDAC som officiellt och oberoende ackrediteringsorgan. I Sverige är 15,8 miljoner ha skogsmark certifierade enligt PEFC (2018). Unikt för PEFC i Sverige är en framtagen entreprenörscertifiering som idag omfattar närmare 3 400 skogsentreprenörer (2018).