Certifikat och revisionsrapporter

Svenska PEFC och Svenska FSC® stödjer principen om offentlighet för all information som är av intresse för skogsbrukets externa intressenter och där offentlighet inte kan ha negativ inverkan på den certifierade organisationens (eller berörd skogsägares) affärsverksamhet. Detta innebär bl.a. följande:

  • En sammanfattning av utfärdade externa och interna revisionsrapporter skall offentliggörs. Som ett minimikrav gäller att sammanfattningen skall ske på svenska. Ackrediteringsorgan kan likaså offentliggöra en sammanfattning.
  • Paraplyorganisationer (eller berörd skogsägare) skall på förfrågan lämna upplysning om en namngiven skogsägare innehar bevis om certifiering eller ej. Förteckningar över certifierade skogsägare bedöms kunna ha betydelse för affärsverksamheten och lämnas därför inte ut.
  • Information om paraplyorganisationen och gruppen finns tillgänglig på FSCs databas, https://info.fsc.org/.
  • Certifierade organisationer skall redovisa offentligt vilka certifikat som utfärdats för organisationen samt vilken certifieringsorganisation som utfärdat certifikaten.

Vi är certifierade av
INTERTEK Certification AB
Box 1103, 164 22 KISTA
Tel. 08-750 03 33 Fax 08-750 03 07
www.intertek.se

Våra certifikatsnummer är
PEFC: 1700081
FSC: SAI-FM/COC-010734

Våra licenskoder är
PEFC/05-22-19
FSC-C105738