Vår miljöpolicy

Företaget tillhandahåller anslutning för PEFC och FSC gruppcertifiering på ett, för ombud, skogsägare och entreprenörer, enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Företaget verkar för jämställda produktions- och miljömål med inriktning mot

 • Hög och värdefull virkesproduktion
 • Bevarande av biologisk mångfald i skogslandskapet
 • Socialt ansvarstagande
 • Vård av kulturmiljön i skogslandskapet

Företaget uppnår detta genom att

 • Uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC:s och FSC:s krav och intentioner.
 • Öka arealen certifierat skogsbruk.
 • Genomföra utbildningsinsatser för ombud, skogsägare och entreprenörer
 • Genom kommunikation och marknadsföring av SPAB öka kunskaperna om miljöanpassat och certifierat skogsbruk hos en bredare allmänhet
 • Begränsa verksamhetens negativa miljöpåverkan genom att:
  • Använda miljövänliga transportmedel
  • Begränsa användningen av kontorsmaterial och välja miljövänliga produkter
  • Använda elektronisk korrespondens i så stor utsträckning som möjligt
 • Genomföra förbättringsåtgärder av verksamheten för effektiv och kvalitativ gruppcertifiering