Varför certifiering?

Certifieringssystemet PEFC har i Sverige en särskild entreprenörscertifiering för entreprenörer som utför arbeten på svensk skogsmark. Entreprenörscertifieringen är en viktig förlängning av den certifierade skogsägarens ansvar och åtaganden eftersom en stor andel åtgärder i skogsbruket utförs av anlitade entreprenörer och inte av skogsägarna själva. Entreprenörerna har en nyckelroll i utförandet och resultatet i skogen och därför ställer PEFC krav att PEFC-certifierade skogsägare endast får anlita PEFC-certifierade entreprenörer för arbeten i skogen. Med en certifierad entreprenör kan skogsägaren enkelt överlåta utförandet av skogsbruksåtgärder till denna med förtroende att åtgärderna kommer att följa certifieringens krav.

En entreprenör som utgör arbeten på skogsmark måste vara PEFC-certifierad för att kunna bli anlitad av en PEFC-certifierad avverkningsorganisation eller annan entreprenör. Detta gäller inför alla arbeten på skogsmark – till exempel skotning, gallring eller dikesåtgärder på skogsmark. Genom att PEFC-certifiera dig framhålls ditt och beställarens åtagande att arbeten på svensk skogsmark ska hålla hög kvalitet i miljöhänsyn, produktion, arbetsmiljö och företagsutveckling. Certifieringen innebär för många en översyn och en startpunkt för hur företaget jobbar med förebyggande av risker, rutiner för verksamheten och avstämning att relevant lagstiftning följs.

Entreprenörscertifieringen säkerställer även entreprenörens rättigheter och skyldigheter inom skogsbranschen. Entreprenörer och anställd personal inom samma arbetsområde har lika krav på utbildning, arbetsmiljö, och att förnyelsebara och miljövänliga produkter används i verksamheten. Entreprenörscertifieringen ställer krav att uppdragsgivarna ger tillräckligt underlag för att entreprenörerna ska kunna göra ett bra och säkert arbete och att de har tät kontakt vad gäller återrapportering och ev. förbättringsområden hos varandra.

Ledord för certifiering som skogsentreprenör kan därmed beskrivas som följande

  • Efterfrågan på certifierade entreprenörer
  • Lika rättigheter och skyldigheter för alla
  • Företagsutveckling och verksamhetsstöd