Skogscertifiering Prosilvas roll

Ibland sker misstag som får andra att ifrågasätta certifiering och vilken betydelse den har för såväl brukandet som bevarandet av skogen. Certifieringssystemen PEFC och FSC utgår från standarder, framtagna av intressenter som representerar såväl biologisk mångfald, friluftsliv, landsbygdsutveckling och industri. I Prosilvas roll som paraplyorganisation för certifiering av skogsägare och skogsentreprenörer ingår regelbunden granskning för att säkerställa att våra medlemmar och våra samarbetspartners följer överenskomna standarder. Omfattningen av granskningen och hur den ska genomföras är styrd av standarder för respektive certifiering.

Tyvärr sker det ändå misstag där vi inte lyckas följa de krav som ställs på oss. Certifieringssystemen kan tyvärr inte garantera att avvikelser aldrig inträffar, men de ger garantier för att aktörerna tar ansvar för det inträffade och bedriver ett aktivt arbete för att förhindra att avvikelser uppstår igen. De inblandade aktörerna bedömer vad som brustit i deras del av processen och som har orsakat avvikelsen. Grundat på detta tas det fram en åtgärdsplan som sedan följs upp och utvärderas. Denna hantering granskas i sin tur av en oberoende tredje part.

Vi tror på certifiering som verktyg för hållbart resursutnyttjande av skogen, som ett forum för dialog mellan flera intressegrupper och som en möjlighet att utvecklas och bli bättre. Det är därför vi finns!

Semestertider!

Under juli månad och första veckan i augusti (3 juli till 7 augusti) har vi reducerad bemanning på kansliet.

Brådskande ärenden skickas till info@skogscertifiering.se.

Vi önskar er en trevlig sommar!

 

Prosilva byter certifierare för FSC

Från och med 12 juni är Prosilvas FSC-certifikat utfärdat av SAI Global, istället för tidigare SCS Global Services. SAI Global är ett dotterbolag till Intertek Certification, en certifieringsorganisation där Prosilva sedan tidigare har sitt PEFC-certifikat.

Förflyttning medför att Prosilva har ett nytt FSC-certifikatsnummer. Detta certifikatsnummer gäller för handel med FSC-virkesvolymer från gruppmedlemmar hos Prosilva från och med 12 juni.

Prosilvas PEFC-certifikatsnummer förblir densamma, 1700081. Förändringen påverkar inte heller de individuella nummer våra gruppmedlemmar har (S-XXXX).

Nytt FSC-certifikatsnummer: SAI-FM/COC-010734

Viktig information om årets utskick av medlemsavgifter

Vi har under februari månad administrerat årets utskick av medlemsavgifter för 2023. Det har i dagarna kommit till vår kännedom att för många av våra medlemmar har själva utskicket inte genomförts. Detta beror på ett fel i systemhanteringen hos den leverantör vi nyttjar för våra fakturautskick. Efter att ha upptäckt det inträffade har utskicket genomförts i efterhand. Det tidigare uppkomna felet har dock gjort att en del av er får fakturorna sent i förhållande till fakturadatum och förfallodatum, i några fall har systemfel även gjort att samma fakturan har skickats ut två gånger.

Det fördröjda utskicket har fullt naturligt resulterat i reaktioner hos berörda medlemmar. Många av er hör därför av sig till oss. Har ni frågor kring årets faktura eller ert medlemskap ska ni självklart höra av er till oss. Vi ber er samtidigt att i första hand skicka in era frågor till info@skogscertifiering.se istället för att ringa in. Det minskar vår arbetsbelastning och gör att vi hinner besvara fler av era frågor.

 

Vi beklagar självklart det inträffade och vi tar det på stort allvar i våra kontakter med vår leverantör av tjänsten!

 

Stenvalls Trä AB ansluter sig till Prosilva som nytt ombudsföretag för gruppcertifiering av skogsägare

Vi på Skogscertifiering Prosilva är glada att kunna berätta att Stenvalls Trä AB ansluter sig till oss som ett nytt ombudsföretag för gruppcertifiering av skogsägare. Det innebär att personal på Stenvalls Trä kommer kunna certifiera skogsägare till Prosilvas grupp. Vi välkomnar Stenvalls Trä till Prosilvas nätverk och glädjs åt hur vi genom Stenvalls stärker Prosilvas närvaro i Norrbotten och Västerbotten!

All time high för Prosilva!

All time high för Prosilva!

Under 2022 har vi fått in över 730 avtal för gruppcertifiering av skogsägare. Det gör 2022 vårt bästa år någonsin. Det är mycket glädjande att allt fler väljer att certifiera sin skog och vill bidra till ett hållbart skogsbruk. Den person som skickat in flest avtal till oss är Victor Åslund, virkesköpare på Moelven Skog AB. Han har skickat in 39 avtal vilket motsvarar 1200 hektar skog. Vi hörde av oss till Victor som berättade om hur han jobbat under 2022 och vad 2023 har att erbjuda:

– Hej Victor! Du är den som skickat in flest avtal för gruppcertifiering till oss under 2022, vad är nyckeln för att lyckas så bra som du gjort?

– Hej, det var roligt att höra!

Att det blivit så många avtal under 2022 beror dels på att jag certifierat skogsägare på ett större område än vad jag tidigare gjort men också att jag tar tag i certifieringsfrågan tidigt med skogsägaren. Jag presenterar fördelarna för skogsägarna och även fördelen för oss som virkesköpande bolag och många har förståelse till omvärldens krav på certifierade produkter.

– Hur många avtal tror du det blir under 2023, kan det bli lika många eller fler?

– Under 2023 kommer nytecknandet från min sida troligtvis sjunka något då en stor del av min kundkrets redan är certifierade men jag siktar på 10-15 nya!

Vi har också pratat med Bengt Danielsson, miljö-process chef hos Moelven om det fina resultatet:

– Hej och grattis till att en av Moelvens virkesköpare har skickat in flest avtal till oss under 2022, hur känns det?

– Vi har stort fokus på att certifiera våra leverantörer så det känns förstås mycket lyckat och roligt. Vårt mål är att leverera 100% certifierad råvara till vår industri år 2026. En tanke som slår mig är att Victors erfarenhet skulle kunna nyttjas internt för att inspirera fler att jobba på samma spår som han. 

– Victor beskriver att han själv har certifierat en stor del av sin kundkrets och att han därför kanske inte kommer ha möjlighet att certifiera lika många under 2023. Vad tror du, kommer en virkesköpare från Moelven vara den som skickar in flest avtal till oss även detta år?

– Det tror jag definitivt! Det är en av våra viktigaste frågor framåt och jag hoppas och tror att det kommer att synas även detta år.

Sammanfattning av 2022 års internrevision finns nu tillgänglig

Under november månad avslutades årets internrevisionsarbete. Vi har sammanfattat några av resultaten från våra många möten med skogsägare och entreprenörer.  Dessa sammanfattningar har i dagarna skickats ut till våra medlemmar tillsammans med medskick hur vi tillsammans kan jobba vidare med belysta ämnen.

Vi har även gjort en sammanfattning tillgänglig för allmänheten på vår hemsida Klicka här för länk.

Vi laddar nu om och planerar inför nästa års äventyr!

 

Skogscertifiering Prosilva och covid-19

Det finns nu tydliga tecken på att covid-19 sprids i samhället, i synnerhet i storstadsregionerna. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att man ska tänka igenom om resor, även inom landet till eller ifrån storstäderna, är nödvändiga att genomföra. Får vi en geografisk spridning över större delar av landet samtidigt riskerar vi att hamna i ett läge där resurser inom exempelvis hälso- och sjukvården är svåra att omfördela.
Prosilvas verksamhetsområde sträcker sig över hela Sverige och i utförandet av våra tjänster rör vi oss därmed i hela landet. Vi står nu inför internrevisionssäsongen och har att förhålla oss till de regelverk som respektive standard ställt upp i relation till smittorisker. Detta för såväl egen personal som för våra gruppmedlemmar.
Många av våra medlemmar och skogsägare är äldre och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är restriktiva med besök i våra verksamheter där äldre bor eller vistas. Detta för att minska risk för smittspridning hos de äldre som är mer känsliga för infektioner. Flertalet är dessutom bosatta på landsbygden medan vår personal utgår från Uppsala, som är att räkna till storstadsregionen Stockholm. Våra internrevisioner placerar oss ofta i den privata kökssoffan hos en skogsägare eller entreprenör och i en del mer avlägsna hörn av landet dit smittan eller beredskapen följer andra tidsplaner än de i Uppsala.
Det är också vars och ens skyldighet enligt smittskyddslagen att inte utsätta andra för risk för smitta. Personer över 70 år bör begränsa sitt sociala umgänge så långt det är möjligt.

Åtgärder med anledning av coronavirus och covid-19

Mot bakgrund av rådande läge och utfärdade rekommendationer gäller följande:

  • Prosilva kommer i mesta möjliga mån att genomföra årets internrevisioner på distans med inriktning på uppföljning av dokumentation av utförda åtgärder och nya standardkrav. Möjliga tekniker för detta är telefonintervju och/eller online-möten.
  • Om ett fysiskt besök ändå genomförs, efter godkännande av och överenskommelse med gruppmedlemmen, ska revisionsbesöket flyttas från den privata innemiljön direkt ut till skogen och att exv. rastplatser nyttjas om man vill ha en bordsyta. Vid fysiska besök ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas, se bilaga.
  • Även ombudsutbildningar ska genomföras som online-möten

Dessa åtgärder gäller så länge nuvarande rekommendationer om resor och smittorisker gäller. Så snart dessa ändras till att vara mindre restriktiva ska revisioner och utbildningar genomföras enligt ordinarie rutiner.

Prosilva tar över gruppcertifierade skogsägare från Vida Skog

Skogscertifiering Prosilva kommer under våren 2020 att ta över Vidas certifieringsparaply med tusentalet medlemmar.

Vida har haft egen paraplyverksamhet sedan 2013, men i samband med att den nya FSC-standarden träder ikraft under 2020 har Vida valt att låta Prosilva ta över ansvaret för de skogsägare som certifieras av Vida. Vida blir samtidigt ombud för Prosilva och kommer därigenom i fortsättningen att ansluta skogsägare till Prosilvas gruppcertifikat. Genom att erbjuda kostnadseffektiva specialisttjänster ger samarbetet Prosilva möjlighet till ytterligare expansion i södra Sverige. Samtidigt lämnar Vida sina gruppmedlemmar i trygga händer, då Prosilvas kärnverksamhet är just gruppcertifiering.

Läs mer på Vidas hemsida.

Ingen anmälningsplikt för IBC-tankar

I ett mål mellan SCA och Kramfors kommun har nu Mark- och miljödomstolen i sin dom konstaterat att uppställning av IBC-tankar vid en avverkningsplats inte är anmälningspliktig till den kommunala tillsynsmyndigheten.

Det lagrum som Kramfors kommun åberopat återfinns i 3 kap 1 § av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5.  Där framgår att den som avser att installera en cistern som rymmer mer än 1 kubikmeter brandfarlig vätska skriftligen ska informera tillsynsmyndigheten om detta senast fyra veckor före det att installationen påbörjas eller hanteringen inleds.

SCA menade att uppställning av flyttbara behållare för bränsle som används av skördare och skotare vid avverkningsplatser i skogen inte utgör någon installation. Kommunen å sin sida menade att föreskriften även omfattar tillfällig uppställning av cisterner/mobila cisterner. SCA lyfte mängden ständigt pågående skogsavverkningar i hela landet i sin skriftväxling med mark- och miljödomstolen och visade på mängden tillsynsärenden kommunerna skulle belastat av med den tolkning Kramfors kommun gjort av föreskriften, en omfattning som knappast lagstiftaren avsett.

Mot denna bakgrund, och de faktiska förhållandena i SCA-fallet, har Mark- och miljödomstolen kommit fram till att IBC-behållare inte ska anses omfattas av kravet på att informera tillsynsmyndigheten. Domstolen skriver i sin dom att anmälningskravet gäller den som avser att installera en cistern och att det skulle medföra orimliga konsekvenser för skogsbruket, om varje flytt av mobila IBC-tankar skulle behöva anmälas i förväg.