Sammanfattning av årets internrevision finns nu tillgänglig

Under november månad avslutades årets internrevisionsarbete. Vi har sammanfattat några av resultaten från våra många (corona-anpassade) möten med skogsägare och entreprenörer.  Dessa sammanfattningar har i dagarna skickats ut till våra medlemmar tillsammans med medskick hur vi tillsammans kan jobba vidare med belysta ämnen.

Vi har även gjort en sammanfattning tillgänglig för allmänheten på vår hemsida Klicka här för länk.

Vi laddar nu om och planerar inför nästa års äventyr!

 

Skogscertifiering Prosilva och covid-19

Det finns nu tydliga tecken på att covid-19 sprids i samhället, i synnerhet i storstadsregionerna. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att man ska tänka igenom om resor, även inom landet till eller ifrån storstäderna, är nödvändiga att genomföra. Får vi en geografisk spridning över större delar av landet samtidigt riskerar vi att hamna i ett läge där resurser inom exempelvis hälso- och sjukvården är svåra att omfördela.
Prosilvas verksamhetsområde sträcker sig över hela Sverige och i utförandet av våra tjänster rör vi oss därmed i hela landet. Vi står nu inför internrevisionssäsongen och har att förhålla oss till de regelverk som respektive standard ställt upp i relation till smittorisker. Detta för såväl egen personal som för våra gruppmedlemmar.
Många av våra medlemmar och skogsägare är äldre och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är restriktiva med besök i våra verksamheter där äldre bor eller vistas. Detta för att minska risk för smittspridning hos de äldre som är mer känsliga för infektioner. Flertalet är dessutom bosatta på landsbygden medan vår personal utgår från Uppsala, som är att räkna till storstadsregionen Stockholm. Våra internrevisioner placerar oss ofta i den privata kökssoffan hos en skogsägare eller entreprenör och i en del mer avlägsna hörn av landet dit smittan eller beredskapen följer andra tidsplaner än de i Uppsala.
Det är också vars och ens skyldighet enligt smittskyddslagen att inte utsätta andra för risk för smitta. Personer över 70 år bör begränsa sitt sociala umgänge så långt det är möjligt.

Åtgärder med anledning av coronavirus och covid-19

Mot bakgrund av rådande läge och utfärdade rekommendationer gäller följande:

  • Prosilva kommer i mesta möjliga mån att genomföra årets internrevisioner på distans med inriktning på uppföljning av dokumentation av utförda åtgärder och nya standardkrav. Möjliga tekniker för detta är telefonintervju och/eller online-möten.
  • Om ett fysiskt besök ändå genomförs, efter godkännande av och överenskommelse med gruppmedlemmen, ska revisionsbesöket flyttas från den privata innemiljön direkt ut till skogen och att exv. rastplatser nyttjas om man vill ha en bordsyta. Vid fysiska besök ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas, se bilaga.
  • Även ombudsutbildningar ska genomföras som online-möten

Dessa åtgärder gäller så länge nuvarande rekommendationer om resor och smittorisker gäller. Så snart dessa ändras till att vara mindre restriktiva ska revisioner och utbildningar genomföras enligt ordinarie rutiner.

Prosilva tar över gruppcertifierade skogsägare från Vida Skog

Skogscertifiering Prosilva kommer under våren 2020 att ta över Vidas certifieringsparaply med tusentalet medlemmar.

Vida har haft egen paraplyverksamhet sedan 2013, men i samband med att den nya FSC-standarden träder ikraft under 2020 har Vida valt att låta Prosilva ta över ansvaret för de skogsägare som certifieras av Vida. Vida blir samtidigt ombud för Prosilva och kommer därigenom i fortsättningen att ansluta skogsägare till Prosilvas gruppcertifikat. Genom att erbjuda kostnadseffektiva specialisttjänster ger samarbetet Prosilva möjlighet till ytterligare expansion i södra Sverige. Samtidigt lämnar Vida sina gruppmedlemmar i trygga händer, då Prosilvas kärnverksamhet är just gruppcertifiering.

Läs mer på Vidas hemsida.

Ingen anmälningsplikt för IBC-tankar

I ett mål mellan SCA och Kramfors kommun har nu Mark- och miljödomstolen i sin dom konstaterat att uppställning av IBC-tankar vid en avverkningsplats inte är anmälningspliktig till den kommunala tillsynsmyndigheten.

Det lagrum som Kramfors kommun åberopat återfinns i 3 kap 1 § av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5.  Där framgår att den som avser att installera en cistern som rymmer mer än 1 kubikmeter brandfarlig vätska skriftligen ska informera tillsynsmyndigheten om detta senast fyra veckor före det att installationen påbörjas eller hanteringen inleds.

SCA menade att uppställning av flyttbara behållare för bränsle som används av skördare och skotare vid avverkningsplatser i skogen inte utgör någon installation. Kommunen å sin sida menade att föreskriften även omfattar tillfällig uppställning av cisterner/mobila cisterner. SCA lyfte mängden ständigt pågående skogsavverkningar i hela landet i sin skriftväxling med mark- och miljödomstolen och visade på mängden tillsynsärenden kommunerna skulle belastat av med den tolkning Kramfors kommun gjort av föreskriften, en omfattning som knappast lagstiftaren avsett.

Mot denna bakgrund, och de faktiska förhållandena i SCA-fallet, har Mark- och miljödomstolen kommit fram till att IBC-behållare inte ska anses omfattas av kravet på att informera tillsynsmyndigheten. Domstolen skriver i sin dom att anmälningskravet gäller den som avser att installera en cistern och att det skulle medföra orimliga konsekvenser för skogsbruket, om varje flytt av mobila IBC-tankar skulle behöva anmälas i förväg.

Gysinge laddar för dubbelcertifiering hos Prosilva!

Från och med årsskiftet får vi Gysinge Skog med i Prosilvas paraply för certifierade skogsägare. Sedan i somras har förberedelsearbete pågått både hos Prosilva och hos Gysinge. Vegard Haanaes och Ricard Dermer har kämpat på med checklistor, rutiner och förrevisioner. Nu är målgången nära – dubbelcertifiering mot FSC och PEFC!

Gysinge Skog bildades 2019 i samband  med delningen av Bergvik Skog. Totalt förvaltar man cirka 60 000 hektar produktiv skogsmark huvudsakligen i Mellansverige (i Dalarnas-, Uppsala-, Gävleborgs-, Örebro och Västmanlands län) och därtill finns ett större innehav också i Jämtlands län och två mindre i Hallands- och Kronobergs län. Med den historiska ägarbilden är Gysinges innehav för närvarande certifierat hos Stora Enso och förblir så året ut.

Sedan tidigare har HälleforsTierp Skogar och Kopparfors Skogar, också sprungna ur Bergvik Skog, valt att dubbelcertifiera sina innehav hos Prosilva.

 

FSCs nya skogsbruksstandard på gång!

Skogscertifiering Prosilva har deltagit på svenska FSCs intressentmöte om den nya skogsbruksstandarden för oss som gruppcertifierar skogsägare. På mötet diskuterades förändringar i standarden och hur vi certifieringsparaplyer ska tänka kring den. De största förändringarna har skett inom princip 3 (urfolks rättigheter) och princip 6 (miljövärden och miljöpåverkan). Frågan om en kommande anpassning av standarden för mindre skogsägare (0-1000 hektar) togs också upp.

Den nya FSC-standarden är planerad att beslutas om i december 2019 och kommer att publiceras i januari 2020. Standarden träder i kraft tre månader efter det att den publicerats.

Prosilva återkommer med mer information allt eftersom!

Helene Larsson, Prosilva och Lena Dahl Svenska, FSC

Dubbelt drag för löv

Skogindustrin har under lång tid haft ett måttligt intresse för lövskog och lövvirke, medan naturvården vurmat desto mer. Nog vet väl vi, alla skogsintressenter, att lövträd, och helst gamla sådana, är viktiga både för biologisk mångfald och för kulturmiljön. I spåren av stormar och granbarkborreangrepp går nu Sveaskog, ombudsföretag åt Prosilva, ut med ett upprop om stor efterfrågan på såväl sågbart lövvirke som lövmassaved.

Både FSCs och PEFCs skogsstandarder har samma kriterium för löv när det gäller andelar lövdominerade bestånd på frisk och fuktig mark (5% av det produktiva innehavet). När det gäller lövinblandning i barrdominerade bestånd har de valt olika formuleringar. Är skogen certifierad enligt FSC, blir skogens lokalisering i förhållande till Limes Norrlandicus avgörande; söder därom ska skogen brukas så att 10 % av volymen i slutavverkningsbestånden utgörs av lövträd och norr därom räcker det med 5%. PEFC å andra sidan har uttryckt motsvarande ambition som att andelen lövträd fram till sista gallring ska utgöra minst 10% av stamantalet och därefter minst 20 lövträd per ha fram till föryngringsavverkning.

Klart som korvspad? Tur att inte skogen behöver fundera på vilken sida om Limes Norrlandicus den växer. Men lövskogen är inte bara naturvård och certifieringskrav. Fler skogsägare har efter stormar och kostsamma insektsangrepp haft anledning att fundera över vilka ägg man har i sin korg, och praktiskt agera därefter.

Sveaskog har som exempel aktivt sedan 2008 satsat på löv. Idag utgör lövandelen 9% av företagets totala skogsförråd och mer blir det. Både den svenska och den internationella marknaden efterfrågar mer löv enligt Jonny Carlsson, virkesinköpare på Sveaskog. Det finns definitivt möjligheter att skapa lönsamhet kring lövskog på sin fastighet, inte överallt, men i mycket större utsträckning än idag.

Och visst är det så det ska vara – produktion och miljö, hand i hand.

Sveaskogs pressmeddelande

“Make it happen”

Make it happen. Budskapet från den asiatiska marknaden var tydligt. När Bergkvist-Insjöns kunder krävde att 100 % av volymen skulle vara certifierad var det inte läge att säga ”det går inte”.

– Det var bara att kavla upp ärmarna och börja jobba, säger Erik Andersson, VD på Weda Skog. Och det gick fort, för det var ingen fråga att diskutera.

– Vi vände på det, kan man säga. Istället för att locka med bonusar så slog vi fast att vår standard från och med nu är dubbelcertifierat virke – alltså certifierat enligt både FSC och PEFC. Det ger fullt pris. Allt annat är en udda produkt. Vår benchmarking visar att vi är ensamma om det, men vi har kört så i fem år och det går riktigt bra. Våra virkesköpare snittar på 80 % dubbelcertifierat virke och vår benchmarking visar att vi sticker ut med så höga siffror.

Trots marknadskraven på branschen?

– Det finns en utbredd branschattityd att koppla ihop certifiering med svaghet och eftergifter till naturvårdskrafterna istället för att se det för vad det verkligen är: ett stenhårt kundkrav som ska uppfyllas och en försäkring för att få sälja sin produkt. Det kan förefalla omoget att ställa sig tveksam till en produkt som de största kunderna vill ha 100 % av, men visst – alla kunder har inte det kravet. Ännu. Men våra kunder har det.

Vad är hemligheten?

– En sådan här process måste prioriteras av ledningen. Vi premierar beteendet hos våra köpare och lyckas man mot förmodan dåligt så sätter vi in åtgärdsprogram. Vi följer upp det med samma tyngd som volymer och affärskontrakt. Och det märks i företagskulturen: ett riktigt superkontrakt är inte längre bara en stor virkesvolym, utan också 100 % dubbelcertifierat.

Vänder sig våra förfäder i graven? Troligtvis inte.

Skogsstyrelsen skriver på sin hemsida att antalet skogsbruksrelaterade skador på forn- och kulturlämningar är det minsta sedan inventeringsbörjan 2012. Antalet skadade/grovt skadade lämningar har minskat från 20 till 13 procent och minskningen berör samtliga delar av landet (läs hela artikeln här: https://skogsstyrelsen.se/…/rekordfa-skador-pa-fornlamning…/) .

Forn- och kulturminnen är skyddade genom kulturminneslagen respektive skogsvårdslagen men FSC/PEFC-skogsbruks- och PEFC-entreprenörscertifieringen har definitivt bidragit till den här positiva utvecklingen i skogen. Certifierade markägare ska ta hänsyn till både forn- och kulturlämningar vid skogliga åtgärder vilket är tydligt förankrat i båda standarder. Certifierade entreprenörer deltar regelbundet i obligatoriska utbildningar, där de lär sig att känna igen olika lämningstyper samt hur hänsynen ska utformas i samband med dessa.

Detta granskar vi bland annat genom fältbesök vid våra internrevisioner där vi också kontrollerar att alla kända lämningar finns dokumenterade i skogsbruksplanen eller i kartöversikten. Därutöver följde vi upp i årets skogsägarenkät (som skickades ut till nästan 900 medlemmar) om samtliga kända lämningar är dokumenterade i skogsbruksplanen.

Det känns väldigt roligt med positiv förändring i våra skogar!!

Fotot visar rester efter en kolarkoja som har hanterats enligt konstens alla regler. Bra jobbat, Siljan Skog!

PEFC fyller 20 år!

I år är det 20 år sedan startskottet gick för PEFC:s globala arbete för hållbart skogsbruk. “Det var ett problem på 90-talet att det inte fans något certifieringssystem som var anpassat för mindre skogsägare. 25 procent av världens skogar ägs av mindre skogsägare så det är väsentligt för oss alla att dessa skogar brukas hållbart. Genom att ge dessa skogsägare möjligheten att certifiera sitt skogsbruk bidrog PEFC till ett stort kliv framåt för hållbart skogsbruk och vi fortsätter att jobba hårt för att PEFC-certifiering ska vara fortsatt tillgänglig och relevant för skogsägare världen över”, säger Ben Gunneberg, CEO för PEFC International.

För att läsa mer, klicka på denna länk: https://pefc.se/pefc-fyller-20-ar/