Skogscertifiering Prosilva och covid-19

Det finns nu tydliga tecken på att covid-19 sprids i samhället, i synnerhet i storstadsregionerna. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att man ska tänka igenom om resor, även inom landet till eller ifrån storstäderna, är nödvändiga att genomföra. Får vi en geografisk spridning över större delar av landet samtidigt riskerar vi att hamna i ett läge där resurser inom exempelvis hälso- och sjukvården är svåra att omfördela.
Prosilvas verksamhetsområde sträcker sig över hela Sverige och i utförandet av våra tjänster rör vi oss därmed i hela landet. Vi står nu inför internrevisionssäsongen och har att förhålla oss till de regelverk som respektive standard ställt upp i relation till smittorisker. Detta för såväl egen personal som för våra gruppmedlemmar.
Många av våra medlemmar och skogsägare är äldre och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är restriktiva med besök i våra verksamheter där äldre bor eller vistas. Detta för att minska risk för smittspridning hos de äldre som är mer känsliga för infektioner. Flertalet är dessutom bosatta på landsbygden medan vår personal utgår från Uppsala, som är att räkna till storstadsregionen Stockholm. Våra internrevisioner placerar oss ofta i den privata kökssoffan hos en skogsägare eller entreprenör och i en del mer avlägsna hörn av landet dit smittan eller beredskapen följer andra tidsplaner än de i Uppsala.
Det är också vars och ens skyldighet enligt smittskyddslagen att inte utsätta andra för risk för smitta. Personer över 70 år bör begränsa sitt sociala umgänge så långt det är möjligt.

Åtgärder med anledning av coronavirus och covid-19

Mot bakgrund av rådande läge och utfärdade rekommendationer gäller följande:

  • Prosilva kommer i mesta möjliga mån att genomföra årets internrevisioner på distans med inriktning på uppföljning av dokumentation av utförda åtgärder och nya standardkrav. Möjliga tekniker för detta är telefonintervju och/eller online-möten.
  • Om ett fysiskt besök ändå genomförs, efter godkännande av och överenskommelse med gruppmedlemmen, ska revisionsbesöket flyttas från den privata innemiljön direkt ut till skogen och att exv. rastplatser nyttjas om man vill ha en bordsyta. Vid fysiska besök ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas, se bilaga.
  • Även ombudsutbildningar ska genomföras som online-möten

Dessa åtgärder gäller så länge nuvarande rekommendationer om resor och smittorisker gäller. Så snart dessa ändras till att vara mindre restriktiva ska revisioner och utbildningar genomföras enligt ordinarie rutiner.