Så vinner du tid och data på ny digital metod

Mer objektiva bedömningar och kvantitativa data är resultatet av en ny digital plattform för naturvärdesbedömningar.

Foto: Alejandro Ruete

För att undvika att höga naturvärden skadas i samband med avverkningar görs i regel naturvärdesbedömningar innan. I många metoder används blanketter med tillhörande manualer. Ett tidskrävande arbete med få möjligheter för effektiv lagring. Under 2018 lanserade därför konsultföretaget Greensway ett nytt alternativ.
– Att ha en digital inventeringsmetod gav nya möjligheter, inte bara möjligheten att använda interaktivitet, säger Olof Widenfalk, vd för Greensway.

Bättre dokumentation
Digitaliseringen innebär även betydligt noggrannare dokumentation, då man med någon meters noggrannhet kan se var inventeringen är utförd. Allt fler konsumenter vill veta att träråvarorna de köpt kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk och har ett kontrollerat ursprung.
– Digitala inventeringsmetoder ger en helt annan dokumentation för spårbarhet. GPS-position för provytorna sparas och för certifieringen, kunder och konsumenter, blir det tydligare att se hur en naturvärdesbedömning är utförd i beståndet, säger Olof Widenfalk.

Så fungerar metoden
Metoden har utvecklats stegvis sedan 2014 och är ett resultat av kombinerad fälterfarenhet och olika FoU-projekt. Riktvärdena som används är satta utifrån Skogsstyrelsens nivåer vid nyckelbiotopsinventering och olika vetenskapliga studier.

Metoden går ut på att genom att välja skogstyp får användaren komma vidare till ett slutbetyg genom att svara på anpassade frågor. Om området bedöms ha höga naturvärden genomförs en mer omfattande inventering.
– Vi har utvecklat metoden så att så många parametrar som möjligt ska vara objektivt kvantifierbara, säger Olof Widenfalk och fortsätter:
– Ett exempel är att istället för att inventeraren får fylla i om det är riklig eller sparsamt med död ved i vatten har vi satt en siffra på hur många löpmeter död ved som är riklig – utifrån tillgängliga data.

Prosilva har ingått ett samarbete med Greensway och om du är intresserad av utbildningen inom naturvärdesbedömning – läs mer och anmäl dig här!

Text: Elin Fries