Naturvärdes-bedömning

Grundläggande naturvärdesbedömning är en SYN-kurs som ger deltagaren kunskap att identifiera och bedöma skogsområdens värde för biologisk mångfald. För all personal som arbetar med skoglig planering (traktplanering i slutavverkning och gallring, skogsbruksplaner, röjningsplaner och skötselplaner för NS-områden etc.)

Kurstillfällen

Välj en annan kurs