Naturvärdes-bedömning

Grundläggande naturvärdesbedömning är en SYN-kurs som ger deltagaren kunskap att identifiera och bedöma skogsområdens värde för biologisk mångfald. För all personal som arbetar med skoglig planering (traktplanering i slutavverkning och gallring, skogsbruksplaner, röjningsplaner och skötselplaner för NS-områden etc.). Med nya PEFC-standarden kommer det införas ett krav på förnyelse vart 5:e år!

Se inplanerade kurstillfällen här!

Välj en annan kurs