Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på hur PEFC – och/eller FSC®-standarden tillämpas inom Skogscertifiering Prosilvas verksamhet alternativt om du har synpunkter på hur PEFC- och/eller FSC-standarden för Sverige är utformad, finns här information om hur du kan framföra dina åsikter.

Alla inkomna synpunkter behandlas enligt de regler som PEFC och FSC har för hur certifikatsinnehavare, det vill säga Prosilva, ska hantera inkomna synpunkter. Beroende på ärende kan din synpunkt eller klagomål istället behöva skickas till en annan aktör än Prosilva. Vi förklarar här vidare vem som är den närmaste instansen utifrån ditt ärende.

HAR DU SYNPUNKTER ELLER KLAGOMÅL SOM RÖR EN GRUPPANSLUTEN SKOGSÄGARE, ENTREPRENÖR ELLER ETT AV VÅRA OMBUD?

 • Om du har synpunkter eller klagomål på hur Skogscertifiering Prosilva, som är PEFC- och FSC-certifierat, bedriver sin verksamhet eller tillämpar PEFC- och FSC-standarden, kontakta oss på, kontakta@skogscertifiering.se
 • När du kontaktar oss behöver vi få veta: vad synpunkten/klagomålet avser, vilken gruppansluten skogsägare eller entreprenör som ärendet berör (alternativt skogsfastighet) och vem som lämnar synpunkten/klagomålet.
 • Som uppgiftslämnare har du rätt att vara anonym gentemot den gruppanslutna skogsägare eller entreprenör som synpunkten/klagomålet berör.
 • Utifrån informationen från dig kommer vi bedöma om inkommen synpunkt/klagomål är inom Prosilvas certifikat, eller ska hänvisas till en annan certifierad aktör. Beroende på inkommen information kan vi söka dig för kompletterande information.
 • Prosilvas ambition är att inom tio dagar återkoppla om inkommen synpunkt/klagomål är inom Prosilvas certifikat, eller om synpunkten/klagomålet berör annan certifierad aktör.
 • Vi kommer informera dig om ärendets fortsatta hantering. Det kan ske inledningsvis eller löpande. Beroende på ärende kan hantering och bedömning ta olika lång tid i anspråk. Vår avsikt är att du inom två veckor från vår första återkoppling har en återrapportering från oss i ärendet.
 • Beroende på synpunkt/klagomål och till vilken gruppmedlem det riktar sig kan den fortsatta hanteringen skötas av ett ombud för Prosilva. Om du tycker att din dialog med Prosilvas ombud inte fungerar, eller om du är av åsikten att ärendet inte har hanterats utifrån PEFC och/eller FSC-regelverk har du rätt att begära att Prosilva gör en egen bedömning.
 • Om du tycker att din dialog med Prosilva inte fungerar eller om du är av åsikten att ärendet inte har hanterats utifrån PEFC och/eller FSC-regelverk kan du kontakta Prosilvas oberoende certifierare direkt: Intertek Certification AB, klicka här för att komma till Interteks digitala klagomålsportal.

HAR DU KLAGOMÅL PÅ HUR EN PEFC-/FSC-REVISION HAR UTFÖRTS?

 • Om du har synpunkter eller klagomål på hur den oberoende PEFC-/FSC-certifieraren har bedömt Skogscertifiering Prosilvas verksamhet eller tillämpning av standarden, kontakta i första hand den oberoende certifieraren, Intertek Certification AB, klicka här för att komma till Interteks digitala klagomålsportal.
 • Om du tycker att din dialog med vår certifierare inte fungerar, kan du kontakta standardansvariga vid kansliet för Svenska PEFC: www.pefc.se eller Svenska FSC: www.fsc-sverige.org för att få hjälp i hur du hanterar frågan vidare.

HAR DU SYNPUNKTER PÅ DEN SVENSKA PEFC- eller FSC-STANDARDEN?

 • Om du har synpunkter på hur den svenska PEFC- eller FSC-standarden är utformad, eller hur Svenska PEFC eller FSC Sverige fungerar och agerar i olika frågor, kontakta Svenska PEFC www.pefc.se eller FSC Sverige: www.fsc-sverige.org

STÄLLNINGSTAGANDE MOT KORRUPTION

Skogscertifiering Prosilva tar avstånd från alla former av korruption. Detta innebär att bestickning, mutor, otillbörligt gynnande eller annan form av korrupt verksamhet  inte får förekomma inom Prosilvas verksamhet.