Naturvärdesregioner – ett exempel på underlag för skogsbruket

Certifierade aktörer verkar för att uppnå god miljöhänsyn inom ett enskilt skogsinnehav eller trakt såväl som bevarande av biologisk mångfald i landskapet. Det gäller både vid utförande av skogsbruksåtgärder såväl som vid skogsbruksplanering eller planläggning.

Skogsbruksplanen ska ta regionala mål för hantering av naturhänsyn i beaktande samt placeras i ett landskapsekologiskt perspektiv. PEFC-certifierade planläggare ska vid planläggning ta hänsyn till den strategi för landskapsekologisk planering som eventuellt finns för respektive skogsägare eller certifieringsparaply.

För certifierade skogsägare med mer än 5000 ha produktiv skogsmark ställer både PEFC och FSC krav på ekologisk landskapsplanering. För skogsägare under 5000 ha ska skogsbruket anpassas så att skötseln bidrar till att naturvärden bevaras och vid behov förstärks i det aktuella landskapet

Med dessa certifieringskrav i bakhuvudet vill Prosilva lyfta ett exempel på informationsunderlag som finns tillgängligt vid planläggning och utformning av skogsbruksåtgärder och tillhörande hänsyn. Den aktuella rapporten utgör ett resultat av projektet ”Skogliga naturvärdesregioner för södra Sverige”. I rapporten identifieras skilda naturvädersregioner inom Götaland – en allmän beskrivning av dem, kvaliteter och framför allt, vad som är prioriterat vid hänsyn och avsättningar inom dessa respektive regioner.

Verkar du inom Götaland? Kolla gärna inom vilken naturvärdesregion du rör dig i (s 53 i rapporten) och vad som står om just den regionen (specifika informationsavsnitt mellan sida 60 och 94)!

Verkar du inte inom Götaland? Då kanske den här rapporten mer tjänar som ett exempel på hur olika informationsunderlag kan finnas tillgängliga för ditt geografiska område och hur du kan använda det i ditt arbete. Myndigheter, föreningar, företag, skogsägare m.fl. kan ha informationsmaterial om värdefulla karaktärer som kan ge dig vägledning i ditt arbete – hur både miljöhänsyn och produktion kan inriktas för att uppnå synergieffekter i landskapet.

 

Länk till rapport: klicka här