Ingen anmälningsplikt för IBC-tankar

I ett mål mellan SCA och Kramfors kommun har nu Mark- och miljödomstolen i sin dom konstaterat att uppställning av IBC-tankar vid en avverkningsplats inte är anmälningspliktig till den kommunala tillsynsmyndigheten.

Det lagrum som Kramfors kommun åberopat återfinns i 3 kap 1 § av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5.  Där framgår att den som avser att installera en cistern som rymmer mer än 1 kubikmeter brandfarlig vätska skriftligen ska informera tillsynsmyndigheten om detta senast fyra veckor före det att installationen påbörjas eller hanteringen inleds.

SCA menade att uppställning av flyttbara behållare för bränsle som används av skördare och skotare vid avverkningsplatser i skogen inte utgör någon installation. Kommunen å sin sida menade att föreskriften även omfattar tillfällig uppställning av cisterner/mobila cisterner. SCA lyfte mängden ständigt pågående skogsavverkningar i hela landet i sin skriftväxling med mark- och miljödomstolen och visade på mängden tillsynsärenden kommunerna skulle belastat av med den tolkning Kramfors kommun gjort av föreskriften, en omfattning som knappast lagstiftaren avsett.

Mot denna bakgrund, och de faktiska förhållandena i SCA-fallet, har Mark- och miljödomstolen kommit fram till att IBC-behållare inte ska anses omfattas av kravet på att informera tillsynsmyndigheten. Domstolen skriver i sin dom att anmälningskravet gäller den som avser att installera en cistern och att det skulle medföra orimliga konsekvenser för skogsbruket, om varje flytt av mobila IBC-tankar skulle behöva anmälas i förväg.