Frivilliga avsättningar ökar genom certifiering

De frivilliga avsättningarna i Sverige ökar påtagligt – mycket tack vare certifieringen! Tillsammans bidrar Sveriges certifierade skogsägare med 80% av arealen frivilligt avsatt mark. Och Prosilvas bidrag är tydligt. De dryga 3 300 skogsägare som är medlemmar i Prosilvas paraply för gruppcertifiering av skogsmark har tillsammans certifierat drygt 1,2 miljoner ha produktiv skogsmark och därigenom bidragit med minst 60 000 ha frivilliga avsättningar.

Att de frivilliga avsättningarna ökar, och att certifieringarna PEFC och FSC, är främsta orsak till detta, publicerades av tidningen Skogen tidigare i veckan. Uppgifterna baseras in sin tur på Skogsstyrelsens statistik som visar både på ökningen i sig, och också på den stora skillnaden mellan certifierade och ocertifierade skogsägare. Kontentan är att certifierade skogsägare tar ett stort ansvar för de frivilliga avsättningarna och tillsammans avsatt 6,8 procent av den produktiva skogsmarken. Läs hela artikeln på https://www.skogen.se/nyheter/frivilliga-avsattningar-okar