Samverkan mellan virkesköpare och entreprenörer

Under augusti har vi på uppdrag av Fiskarheden Trävaru AB hållit i en utbildningsinsats för Fiskarhedens virkesköpare och avverkningsentreprenörer. Dagarna har bestått av viktiga diskussioner om hur samarbetet mellan virkesköpare och entreprenör kan förbättras och vilket ansvar respektive person har för att säkerställa en god utförd avverkning och säker miljöhänsyn – i avstämning mot certifieringskrav och Fiskarhedens egna ambitioner och krav på utförande och miljöpolicy. Ett ämnesområde som tål att belysas och diskuteras! Vi jobbar inte med skog, vi jobbar i gränssnittet mellan människor!

Kurs om eftersläckning för alla utan kostnad

Behovet av eftersläckningspersonal kommer att vara stort närmaste tiden. Nu öppnar skogsbruket upp den gemensamma skogsskötselskolans kurs om eftersläckning för alla utan kostnad. Klicka på länken, ange dina personuppgifter och klistra in koden så får du tillgång till utbildningen: https://course.skotselskolan.se/1h2w3q
Lägg till kod 705266

Boka drönarkurser till kampanjpris!

Maj månad lider mot sitt slut! Detta innebär att det endast är möjligt att boka våra drönarkurser till kampanjpris i en vecka till.

Så se till att boka in er på våra kurser innan juni tar vid, för att ta del av erbjudandet.

Grundkurs (8 h): 6320,- kr (ordinarie pris 7120,- kr)

Påbyggnadskurs (4 h): 3196,- kr (ordinarie pris 3600,- kr)

Moms tillkommer.

För mer information, kursanmälan eller produktblad kontakta:

Martin Klenz-Tornow på 070 – 345 05 36 eller martin.klenz@skogscertifiering.se

Fler hänsynsträd vid föryngringsavverkning

Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att fler grova träd och död ved lämnas kvar i skogen. Då det råder brist på äldre, grova träd i produktionsskogarna är denna utveckling glädjande. Fåglar, trädlevande mossor och vedlevande svampar är några av de arter som gynnas av fler hänsynsträd.
Förekomsten av död ved ökar i våra produktionsskogar. Detta är mycket positivt då nästan hälften av de rödlistade arterna är beroende av den död ved. Efter en nedåtgående trend ökar även skyddszoner i omfattning och då främst trädgrupper och hänsynskrävande biotoper. Statistiken bygger på en inventering av föryngringsåtgärder gjorda 2006 – 2009.
För oss på Prosilva är det glädjande att se denna statistik som visar på ökad hänsyn i skogen. Hänsynsträd och hänsyn till död ved vid föryngringsavverkning ingår i våra certifieringskrav. I takt med att andelen certifierad skogsmark och certifierade aktörer ökar kommer hänsynen i skogen att öka. Skogsstyrelsens artikel visar att resultaten av certifierat skogsbruk syns och gör skillnad runt om i våra skogar.

Bild: Skogsstyrelsen.se

Läs hela artikeln på Skogsstyrelsen: https://www.skogsstyrelsen.se/…/fler-trad-lamnas-kvar-nar-…/

Skogsägarnas egenkontroll ute nu

Varje år skickar Prosilva ut en egenkontroll i enkätform till ungefär hälften av våra medlemmar för att kunna skapa en bild av läget i verksamheten. 2017 års egenkontroll är nu ute och ska besvaras senast 13 februari.

Vill Du ta del av enkäten men har inte fått den? Har Du fått enkäten och har frågor?

Kontakta Anneli Sandström, 070-345 08 85 / anneli.sandstrom@skogscertifiering.se eller Patrik Vendel, 0734 36 96 92 / patrik.vendel@skogscertifiering.se

Kostnadsfri webbutbildning – Säkert skogsarbete

Det sker över 100 olycksfall i skogsbruket varje år. Samtidigt kan det vara svårt att se riskerna när man arbetar i skogen. Webbutbildningen “Säkert skogsarbete” ger dig och dina medarbetare kunskap om hur man kapar riskerna och skapar en säkrare arbetsplats.

Du når utbildningen och materialet på genom att klicka här

Ändringar i skogsvårdslagstiftningen 1 januari 2016

Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen ändras den 1 januari, se bifogad fil.. Reglerna om tillåtna avverkningsformer förtydligas, vilket visar på möjligheter till ett mer varierat brukande, t.ex. genom hyggesfritt skogsbruk och blädning i vissa fall. Vad som avses med skyddsdikning förtydligas. Rättningar av felaktig text görs om samråd inom rennäringens året-runt-marker och om kvävegödsling. Frågan om ändringar av föreskrifter om lägsta tillåtna ålder för föryngringsavverkning i de fyra nordligaste länen är bordlagd till Skogsstyrelsens styrelsemöte i mitten av februari.

Läs hela meddelandet här: SKS Info externt föreskriftsändringar 20160101

Sajt skapad