Ser du inte skogen för alla regler?

För att du inte ska uppleva din skogscertifiering som svårbegriplig eller krånglig har vi tagit fram ett antal lathundar och fältguider som ska hjälpa dig igenom djungeln av åtaganden och regler!

För dig som röjer eller planterar själv eller hugger ved med motorsåg finns det praktiska fältguider som på ett kort och lättbegripligt sätt visar dig hur du anpassar dina åtgärder till certifieringskraven.

Och för dig som bara allmänt vill få en lättläst sammanfattning av certifieringskraven har vi skrivit lathundar – både för dubbelcertifierade och enkelcertifierade skogsägare. Givetvis har vi tagit med de nya FSC-reglerna som gäller från 1 oktober 2020!

Logga in på intranätet för skogsägare, du hittar både fältguider och lathundar på sidan med mallarna!

Prosilva ingår samarbete med Holmen Skog AB för gruppcertifiering av skogsägare

Under våren startade Prosilva och Holmen ett samarbete där Holmen blir ett ombudsföretag för Prosilva avseende gruppcertifiering av skogsägare. Holmen har sedan tidigare ett eget gruppcertifikat omfattandes ungefär 230 skogsägare och 80 000 ha produktiv skogsmark. I och med samarbetet har Holmens tidigare medlemmar flyttats över till Prosilva och från 1 juli 2020 omfattas de av Prosilvas gruppcertifikat.

Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda våra tjänster till Holmen och genom samarbetet stärker vi Prosilvas utbredning och erbjudande om gruppcertifiering för skogsägare. Vi välkomnar Holmen till vårt nätverk av ombudsföretag!

Läs gärna även Holmens nyhet om vårt samarbete (klicka här)!

Öka tempot i kampen mot borren!

Årets angrepp av granbarkborre bedöms av Skogsstyrelsen vara nästan dubbelt så omfattande som det under rekordåret 2018. Det krävs massiva insatser gemensamt inom hela skogsnäringen, inte bara nu, utan sannolikt under många år framöver. Prosilvas drönartjänst är ett effektivt sätt att kartlägga omfattningen av skadeläget. Efterföljande avverkningsåtgärder kan riktas effektivare och därigenom kan tempot i kampen mot granbarkborren ökas.

Närmare 7 miljoner kubikmeter skog har under 2019 skadats av granbarkborre, till ett värde av flera miljarder kronor. Värst är situationen i södra och mellersta Sverige, men problematiken sprider sig norrut. Som skogsägaren är det viktigt att du ser över din skog och identifierar angrepp.

Prosilva har tagit fram en inventeringstjänst med drönare som möjliggör snabb inventering av hela innehav. På mindre än en halvtimme går det att kartlägga hela 30 ha. Skadeinventering med hjälp av drönare är ett snabbt sätt att få en helhetsbild av skadesituationen, vilket i sin tur möjliggör ett riktat avverkningsarbete och ett högre tempo i kampen mot granbarkborren.

Är du intresserad? Ring Martin Klenz-Tornow 070-3450536 och ta del av produktbladet “Skadeinventering med drönarstöd“.

Även vid den här tidpunkten på året är det av stor vikt att avverka angripna granar som har färska skador och det mesta av barken kvar. Då följer de granbarkborrar som finns kvar med ut ur skogen. De inventeringar som är gjorda av Skogsstyrelsen, Södra och skogsbolag i södra och mellersta Sverige visar att det arbete som görs med att plocka ut angripet virke gör god nytta. Dock finns det fortfarande skogsägare som kan bli mer aktiva, och behovet av aktivitet är löpande. Att som skogsägare vara på tårna under de kommande åren kommer att vara A och O för att framgångsrikt nå resultat – håll koll i skogen!

 

Läs också Skogsstyrelsens pressmeddelande från 2019-11-07.

 

 

Frivilliga avsättningar ökar genom certifiering

De frivilliga avsättningarna i Sverige ökar påtagligt – mycket tack vare certifieringen! Tillsammans bidrar Sveriges certifierade skogsägare med 80% av arealen frivilligt avsatt mark. Och Prosilvas bidrag är tydligt. De dryga 3 300 skogsägare som är medlemmar i Prosilvas paraply för gruppcertifiering av skogsmark har tillsammans certifierat drygt 1,2 miljoner ha produktiv skogsmark och därigenom bidragit med minst 60 000 ha frivilliga avsättningar.

Att de frivilliga avsättningarna ökar, och att certifieringarna PEFC och FSC, är främsta orsak till detta, publicerades av tidningen Skogen tidigare i veckan. Uppgifterna baseras in sin tur på Skogsstyrelsens statistik som visar både på ökningen i sig, och också på den stora skillnaden mellan certifierade och ocertifierade skogsägare. Kontentan är att certifierade skogsägare tar ett stort ansvar för de frivilliga avsättningarna och tillsammans avsatt 6,8 procent av den produktiva skogsmarken. Läs hela artikeln på https://www.skogen.se/nyheter/frivilliga-avsattningar-okar

Granbarkborrarna 2019 – så här gick det

Foto: Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen har nu sammanställt årets granbarkborresvärmning. Fällor över hela landet har tömts och räknats under 21 veckor och resultaten är flera. Dels visar mätningarna att det i år blivit angrepp av två generationer i södra halvan av, och dels att det jämfört med tidigare år finns ovanligt många baggar kvar i träden.

Vid den här tiden på året brukar de flesta granbarkborrar som svärmat under sommaren ha gått ner i marken för vintervila. Skogsstyrelsens fällor i Götaland visar istället att det finns ovanligt många baggar kvar i träden – framförallt i de hårdast drabbade områdena i östra Götaland. Det här innebär att det fortfarande är effektivt att söka upp granar som angripits i år, avverka och forsla bort dem från skogen. Ju fler granar som angripits under 2019 som man kan få ut ur skogen med kvarsittande bark desto bättre blir bekämpningseffekten. Det är viktigt att barken följer med träden ut, annars övervintrar barkborrarna i barken och blir kvar i skogen, enligt Gunnar Isacsson, ekolog, Skogsstyrelsen.

Som skogsägare kan du nu under hösten titta efter rödbrunt-mörkbrunt gnagmjöl runt stambasen, kådrinning, samt hackspettfläkt bark uppe i kronan för att hitta sommarens sena angrepp. Granar som angreps redan 2018 eller tidigare är nu gråa och har inga barkborrar kvar. Dessa döda granar bör stå kvar i skogen och endast fällas om de är en säkerhetsrisk.

Med Prosilvas drönartjänst kan angreppen av granbarkborre kartläggas över större områden för effektivare bekämpning och avverkning. Kontakta Prosilva!

 

Se också Skogsstyrelsens pressmeddelande från 2019-09-12

“Gå inte som katten kring het gröt!”

Torbjörn Lundgren är Weda Skogs stjärnköpare när det gäller certifierat virke. 98 % av hans virke är dubbelcertifierat enligt både FSC och PEFC. Hur har han lyckats så exceptionellt bra?

– Gå inte som katten kring het gröt. Berätta hur det ligger till – att certifiering är jätteviktig för affären, att det är något som våra internationella kunder inte kompromissar med. Har du en skogsbruksplan? Är den grön? Sedan pratar vi om de högre priserna för certifierat virke. Certifieringsdiskussionen får inte komma som en överraskning på slutet av affären. Ska du övertyga en kund måste du tro på din sak – och där spelar skogsföretagets ledning en viktig roll, det är de som sätter kulturen.

Vad är det som lockar en ocertifierad skogsägare att ta steget?

– Det är en kombination av högre virkespris och möjligheten att få en ny, grön skogsbruksplan – den är ett krav att visa att man bedriver ett hållbart skogsbruk. Att skaffa en grön skogsbruksplan innebär en kostnad, så mitt jobb är att framhålla hur viktigt det är att ha en skogsbruksplan. Vi ser att skogsägare med en plan har mycket bättre koll på fastighetens potential.

– Det högre priset för det gröna virket finansierar ofta med råge den gröna skogsbruksplanen. Sågtimret betalas bättre och de som dubbelcertifierar skogen får även mer för massaveden.

– Ofta dricker jag kaffe med kunden och då står mjölkpaketet alltid på bordet med sin FSC-logga. Det visar påtagligt hur viktigt det är att ha en attraktiv råvara. Argumentet att säkra sin råvara är viktigt – och sant. Jag är övertygad om att inom 2 – 4 år kommer kravet på certifiering att vara standard. Visst, det kommer ändå att gå att sälja virke, men inte till samma pris.

– En vanlig fråga är förstås: vad måste jag göra som skogsägare? Våra åtgärder i skogen följer certifieringsreglerna, så det behöver skogsägaren normalt inte tänka på. Men har han eller hon över 20 hektar behövs alltså en grön skogsbruksplan och 5 % av arealen ska sparas som naturhänsyn. Hittills har ingen av alla de skogsägare jag certifierat haft några problem att hitta den arealen. Det finns alltid en sumpskog, brant slänt eller gammal betesmark där man ändå inte kan – eller vill – bedriva ett rationellt skogsbruk. Där finns ofta de högsta naturvärdena.

Finns det något som skulle underlätta rekryteringen av skogsägare?

– Ja, man borde höja arealgränsen för kravet på en grön plan till runt 30 hektar, tycker jag. En skogsägare med 20 hektar har av naturliga skäl ganska bra koll på skogen. Den är överblickbar. Då ifrågasätter man planens nytta. Så det skulle locka fler skogsägare att ansluta sig.

Sommartider

 

Vi på Prosilva avrundar allt eftersom under juli och checkar ut för semester. Det har varit ett händelserikt halvår och vi ser framemot hösten med nya utmaningar och nyheter framför oss!

Brådskande ärenden under juli månad skickas helst in till info@skogscertifiering.se.

 

Vi önskar alla en trevlig sommar!

Gröna obligationer motor i Prosilvas expansion

Prosilva Skogscertifiering expanderar sin verksamhet till över en miljon hektar skog när Hällefors Tierp Skogar och Kopparfors Skogar väljer certifieringspartner. En motor i expansionen är kundernas satsningar på gröna obligationer.

Det är nu klart att de två nybildade företagen hållbarhetscertifierar sitt skogsbruk – omfattande nästan 400 000 hektar skog – i FSC och PEFC via Prosilva. Därmed passerar Prosilva en miljon hektar när det gäller arealen certifierad skogsmark.

– Att certifiera skogsbruket är självklart för oss, säger Anders Jönsson vid Hällefors Tierp Skogar. Våra kunder efterfrågar certifierat virke och vi tar ansvar genom hållbart skogsbruk.

– Dessutom hjälper certifieringen oss i vår verksamhet. Genom att följa standarderna får vi ordning och reda i våra processer och regelverken fungerar även som ledstänger i vår verksamhetsutveckling. Prosilvas oberoende från andra aktörer på marknaden passar också utmärkt när vi söker finansiering med gröna obligationer.

Gröna obligationer växer snabbt på den globala marknaden och på senare tid har flera stora banker enats om rekommendationer att använda sig av en oberoende extern certifieringspart. Det är för att säkra att obligationerna följer de gröna principerna, framförallt när det gäller hantering och spårbarhet.

– Vi är förstås nöjda med att dessa nya, stora skogsföretag valt att certifiera skogen genom oss, säger Anneli Sandström som är certifikatsansvarig vid Prosilva. Att vi växer så starkt är ett kvitto på ett bra tjänstekoncept, och när det gäller det nya intresset för gröna obligationer ger oberoendet oss utan tvekan en marknadsfördel.

Hällefors Tierp Skogar och Kopparfors Skogar har valt att certifiera sig enligt FSC® och PEFC™ via Skogscertifiering Prosilva (FSC®-C105738, PEFC™-1700081).

Prosilva har ca 3000 skogsägare med sammanlagt 1 116 500 hektar produktiv skogsmark inom sin certifieringstjänst. Företaget har hjälpt skogsägare med certifiering sedan 2001.

Prosilva tar över Sveaskogs certifieringskunder

Efter 20 år med eget certifieringsparaply låter Sveaskog det fristående certifieringsföretaget Prosilva ta över tjänsten, som omfattar ett hundratal skogsägare med sammanlagt 100 000 hektar hållbarhetscertifierad skog.

– Det handlar om att renodla verksamheten, säger Bruno Bystrand som är ansvarig för Sveaskogs hållbarhetscertifiering. Vi är experter på virke och skogsskötsel, och kan ge skogsägarna en bättre service om vi främst fokuserar på virkesaffären.

– Det är också bra att en oberoende certifierare som Prosilva ställer krav på våra virkesleverantörer, så att vi på Sveaskog inte blandar affärer med tillsyn, menar Bruno Bystrand. Vi kommer självklart att fortsätta sälja certifieringstjänsten till skogsägarna vi jobbar med, men det blir Prosilvas specialister som står för utförandet.

– Dessutom är det en resursfråga. Vi har ett hundratal kunder, och ett gruppcertifikat tar mycket kraft oavsett om medlemmarna är få eller många. Grunden måste finnas på plats i form av duktig och noggrann personal, med resurser för utveckling av såväl kompetensen och certifieringsarbetet.

Kommer skogsägarna att märka skillnaden?

– Att de byter till Prosilvas tio gånger större certifieringsverksamhet kommer att ge skogsägarna mindre byråkrati och handläggningstid, säger Bruno Bystrand. Har man få medlemmar i ett gruppcertifikat revideras de relativt ofta, men med ett större antal medlemmar och en större areal blir det på lång sikt något färre revisioner som belastar varje kund. Dessutom borgar Prosilvas expertis och erfarenhet för ett mera enhetligt arbetssätt och en effektivare handläggning. Det är en trygghet i sig.

Det är mycket diskussioner om certifieringen, trots att efterfrågan på marknaden ökar. Kommer ni att fortsätta rekrytera skogsägare till certifieringstjänsten?

– Absolut, som ombud åt Prosilva. Vi ser en ny och intressant trend vid de stora generationsskiften som sker nu. Det finns skogsägare som frågar oss: ”var är min nyckelbiotop?”. De inser att ett skonsammare skogsbruk är förutsättningen för att sälja virke på en allt mer miljömedveten marknad och man vill bidra med sitt skogsägande. För dem är det inte underligt att man skriver under på att efterleva vissa krav och då få en hållbarhetsmärkning. Så ser marknadsvillkoren ut i väldigt många branscher idag.

Vilka är era egna argument för att certifiera skogen?

– Hållbarhet är en grundbult i vår verksamhet. Marknaden efterfrågar mer hållbarhetscertifierade produkter och det behövs mer certifierat virke. Den efterfrågan kommer knappast att minska nu när omvärlden vaknat på allvar i hållbarhetsfrågorna, i och med klimatutmaningen.

Flytten av Sveaskogs certifieringskunder till Prosilva genomförs under sommaren.

Möjlighet till kostnadsfria webbutbildningar och skogsträffar

Vi vill tipsa om att Skogsstyrelsen och Skogforsk tillhandahåller kostnadsfria webbutbildningar, fältdagar och skogsträffar runtom i Sverige. Skogsstyrelsen har för 2019 temat Varierat skogsbruk.

Vi har här länkat till några tillgängliga utbildningar. Du kan även besöka respektive hemsida för att se hela deras utbud och se om det finns någon skogsträff nära dig: Skogsstyrelsens skogsträffar och kurser eller Skogforsks produkter och evenemang.

 

Utbildningar hos Skogforsk

Viltanpassad skogsskötsel i praktiken

Dikesrensning i praktiken

 

Distanskurser hos Skogsstyrelsen

Skog med variation (tillgänglig 29 jan – 19 feb)

Fokus på tillväxt (tillgänglig 29 jan – 19 feb)

Sköta lövskog (tillgänglig 12 feb – 5 mars)

Hyggesfria metoder (tillgänglig 26 feb – 19 mars, anmälan innan 20 feb)