Vad innebär certifieringen?

Exempel på grundkrav som ställs är följande

– En certifieringsanpassad skogsbruksplan (grön plan) måste finnas upprättad inom 5 år (PEFC) eller 2 år (FSC). Vid anslutning till Prosilva skall en plan beställas vid avtalstecknandet.

– Den gröna planen får inte vara äldre än 10 år

– Minst 5% av den produktiva arealen skall sättas av för naturvårdsändamål

– Död ved och lövträd skall värnas

– Blöt skogsmark skall värnas

– För FSC-anslutna skogsägare får kemisk behandling av plantor ej ske. Giftfria skydd måste användas

– För PEFC-anslutna skogsägare får kemiskt behandlade plantor endast användas om inga giftfria alternativ till rimlig kostnad finns

– Endast certifierade entreprenörer får användas (PEFC)

– Avtal/kontrakt måste tecknas med den uppdragstagare som ansvarar för skogliga åtgärder (entreprenör eller virkesköpare). På avtalet skall framgå att fastigheten är certifierad.

 

Förtydliganden

Lämnad hänsyn

– All lämnad hänsyn skall förbli lämnad. Naturvärdesträd och utvecklingsträd som lämnats vid avverkning får inte huggas ned. Om ett lämnat träd blåser omkull får det inte tas omhand (ligger det över en stig får det flyttas men inte upparbetas till exempelvis ved). Högstubbar, torrakor, lågor med mera som lämnats vid avverkning får heller inte upparbetas. Äldre döda träd (döda längre än 1 år) får inte upparbetas eller tas omhand.

Naturvårdsavsättningar

De avdelningar som satts av för naturvårdsändamål skall inte längre brukas för produktion. Samtliga åtgärder som (eventuellt) görs i en sådan avdelning måste gynna naturvärdena.

Kemiskt behandlade plantor

– PEFC tillåter kemisk behandling mot snytbagge i avvaktan på att giftfria alternativen finns tillgängliga i tillräcklig omfattning.

– FSC tillåter efter dispens vissa typer av kemisk behandling men kräver då att minst 3 öre/planta skall ges till forskning om giftfria alternativ. Skogscertifiering Prosilva har beslutat att inte ansöka om dispens och våra FSC gruppcertifierade medlemmar måste därför använda giftfria alternativ till kemiskt behandlade plantor.