PEFCOm PEFC

Programme for the Endoresement of Forest Certification schemes eller PEFC som det förkortas är det skogscertifieringssystem som privatskogsbruket representerat av köpsågverken och skogsägarrörelsen enade ställt sig bakom. PEFC-standarden tar sin utgångspunkt i att skogsbruket måste bedrivas effektivt om vi ska nå en hållbar utveckling med förnyelsebara material men också att produktionen måste ske på ett ansvarsfullt sätt där hänsyn tas till såväl miljön som sociala aspekter för att nå hållbarhet.

Allmänt

Certifieringssystemet PEFC har ingen lång historia. Det initierades i augusti 1999 som direkt följd av konsumenternas ökade krav på en ursprungsmärkning som garanterar uthålligt skogsbruk. Standarden tar hänsyn till miljöaspekter, sociala aspekter samt produktionsaspekter vid certifiering. PEFC-stämpeln på brädkanten, virkespaketet eller den färdiga produkten garanterar köparen att den kommer från ett uthålligt skogsbruk där hänsyn tagits till flora och fauna, där maskinerna uppfyller de miljömässiga krav som satts upp och att hänsyn tagits till övriga intressen. PEFC- kraven gäller hela produktionskedjan, från den certifierade markägaren, avverkningsentreprenören till sågverket som levererar varan till kunden.

Världen över

Arbetet med att erbjuda skogsägare certifiering är globalt och arbetet pågår över hela världen. Ca 40 länder är idag anslutna och fler länder har anmält sitt intresse för PEFC. Certifieringen har gått olika långt i olika länder, men täcker i dag mer än 260 miljoner hektar. I de nordiska länderna ligger Finland och Norge ungefär lika långt fram i sitt PEFC- arbete med en mycket hög anslutningsgrad. I Sverige är potentialen stor för PEFC- certifieringen då knappt häften av den produktiva skogsmarken omfattas av PEFC certifieringen. Målet är att minst 70 procent av de privata skogsägarna ska omfattas på sikt. I dagsläget är c:a 11 miljoner hektar certifierade i Sverige.

pefc-utbredning

 PEFC i framtiden

Blickar man framåt kan certifiering bli ett krav för att över huvud taget kunna sälja sin skog. Kunderna kommer i allt högre utsträckning att ställa krav på ursprungsmärkning som visar att hela skogsbrukskedjan skötts på ett miljömedvetet och riktigt sätt. I Sverige har vi idag redan ett bra skogsbruk, men det ställs krav från köparna att man med ett märke ska kunna verifiera vad man säljer. Det här är en utveckling vi ser inom många andra branscher och precis som i alla andra fall är det konsumenten som ställer kraven. I grunden är det en väg vi måste gå för att stärka skogsbrukets och trävarornas konkurrenskraft gentemot andra material som till exempel plast och metall.

Vad vinner en skogsägare på att certifiera sitt skogsinnehav ?
Det finns exempel på köpare som betalar mer för certifierad skog och på sikt är det en klar konkurrensfördel att vara certifierad. Det kan också bli en nödvändighet för att få sälja virket i framtiden.

Skogscertifiering

Certifieringen är naturligtvis helt frivillig, för intresserade skogsägare finns paraplyorganisationer som certifierar skogsägare i grupp, detta för att uppnå en kostnadseffektiv och enkel certifieringsprocess. Paraplyorganisationen ansvarar för kontakten med de ingående skogsägarna och kontrollerar även via stickprov att certifieringskraven efterlevs. Paraplyorganisationen i sig är certifierad och kontrollerad av oberoende 3:e part, ett sk. certifieringsföretag godkänt av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC.

Entreprenörscertifiering

Som nämnts gäller certifieringskraven hela kedjan från stubbe till slutkund. För entreprenörslag som uppfyller de av PEFC uppsatta certifieringskraven finns precis som för skogsägarna en möjlighet att certifiera företaget genom paraplyorganisationerna.

Spårbarhetscertifikat

Inom PEFC ställs också krav på sågverken och efterföljande industriled fram till färdig konsumentprodukt . Genom sågverket följs det certifierade virket genom ett system baserat på % in och % ut. Dvs lika stor andel certifierad råvara som kommer in på sågverket får säljas ut på marknaden som certifierade produkter. För att verifiera att detta sköts riktigt krävs ett PEFC spårbarhetscertifikat. Detta certifikat bygger på ett verksamhetssystem som innehåller % in och % ut samt de övriga miljömässiga och sociala åtaganden i PEFC standarden. Spårbarheten gäller även biprodukterna och dessa följer samma % in % ut system.

PEFC alternativt FSC

Det finns i dag ett system till för liknande märkning av skog, nämligen FSC; Forest Stewardship Council som i första hand vänder sig till storskogsbruket. Både köpsågverken och skogsägarrörelsen var med i FSC initialt, men lämnade det på grund av att systemet lämpade sig sämre för småskogsbrukets förhållanden och för möjligheten för de oberoende industrierna att sälja certifierade varor. Systemen är dock snarlika i grunden, en nivåstandard med krav på miljöintressen, sociala intressen och produktionsintressen.

Svenska PEFC finner du på www.pefc.se

Internationella PEFC finner du på www.pefc.org

Nyheter

Få hela skogen på fickan med hjälp av din mobil! Skogsstyrelsen skriver på sin hemsida att de har lanserat en ny tjänst i mobiltelefonen med vars hjälp man kan få detaljerade kartor över den egna skogen. I tjänsten ingår både skogliga grunddata och Skogens pärlor,... läs mer

Effektivare skogsbruk med drönare

Bild: skogsstyrelsen.se Skogsstyrelsen har den 21 mars publicerat ett debattinlägg på ATL´s hemsida, där skogsnäringen uppmanas att vara på hugget eftersom drönartekniken kan bidra till ett mer lönsamt och effektivt skogsbruk. Drönartekniken har under de senaste åren... läs mer

Bli spårlös i vår

    Gratiskurs på Skogforsk: Bli spårlös i vår. Skogforsk erbjuder under våren en rad kostnadsfria kurser där man med hjälp av goda exempel och den senaste forskningen får lära sig hur man kan bedriva ett skogsbruk utan skador på mark och vatten. Kurserna,... läs mer

Publicering av avverkningsanmälningar på nätet

Skogsstyrelsen skriver på sin hemsida att Kammarrätten nu har beslutat att myndigheten har rätt att publicera kartor över anmälda avverkningar på nätet. Kammarrätten anser att uppgifterna inte är så integritetskänsliga att det förhindrar en publicering. Skogsstyrelsen... läs mer

Grattis, Håkan !!!

Vi gratulerar Håkan Persson, som vann vår namngivningstävling i samband med dopet av vår nya drönare. Håkan föreslog namnet Hugin (en av Odens korpar), vilket en enad jury tyckte var ett väldigt passande namn! Samtidigt kan vi då döpa nästa drönare till Munin. Tack... läs mer