Miljöpolicy

Företaget erbjuder och levererar anslutning för PEFC och FSC gruppcertifiering på ett för ombud, skogsägare och entreprenörer enkelt och kostnadseffektivt sätt så att det motsvarar deras förväntningar.

Företaget verkar för jämställda produktions- och miljömål med inriktning mot:

  • Hög och värdefull virkesproduktion
  • Bevarande av biologisk mångfald i skogslandskapet
  • Socialt ansvarstagande
  • Vård av kulturmiljön i skogslandskapet

Företaget uppnår detta genom att:

 

  • Uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC´s och FSC’s krav och intentioner.
  • Bedriva verksamheten och förbättringsarbete så att eventuell negativ miljöpåverkan minskar.
  • Verka för att andelen miljöanpassat och certifierat skogsbruk ökar.
  • Erbjuda utbildning för ombud, skogsägare och entreprenörer och informera så att de kan uppfylla innehållet i denna policy.