FSCOm FSC

Forest Stewardship Council® (FSC®) bildades i början av 1990-talet i syfte att möta konsumenternas oro för de allt mer tilltagande olagliga och hänsynslösa avverkningarna i, framförallt, de tropiska skogarna. Standarden har utvecklats till att omfatta globala frågeställningar men har fortfarande en stark koppling till den som utvecklades för användning i tropikerna.

Världen över

FSC® har upprättat ett antal kriterier där övergripande riktlinjer för hur skogsbruket skall bedrivas finns. Varje enskild nationell standard utvärderas mot dessa kriterier men har fortfarande en egen utformning beroende på lokala förhållanden som råder. Idag är ca 114 miljoner ha certifierade enligt FSC® varav ca 10 miljoner ha i Sverige.

 

-- FSC-karta

 

FSC® SLIMF

SLIMF står för Small and Low Intensity Managed Forests och är FSC®:s standard för skogsägare med under 1000 ha produktiv skogsmark. Syftet med denna standard är att få en kravnivå som är rimligare i förhållande till omfattningen på skogsbruket.

Läs mer om FSC®http://se.fsc.org/

Nyheter

Årets internrevision är nu över

Nu är de sista internrevisionerna för 2018 gjorda här på Prosilva. Tack till alla vi har träffat detta år, det har varit lärorikt både för oss och förhoppningsvis för er, samtidigt som det även är roligt för oss att träffa er och få ett ansikte på våra medlemmar. Här... läs mer

Skogsdag på Moelvensågen i Edane, Värmland

Lördagen den 22 september hölls en skogsdag på Moelvensågen i Edane, Värmland med ett 50-tal besökare. Martin deltog på skogsdagen genom att hålla i ett kombinerat föredrag om certifiering samt vilka möjligheter det finns för användning av drönare i det privata... läs mer

Skogensdag i Högbo

I slutet av augusti bidrog vi med informationsmaterial om certifiering till vårt ombud Weda skog som deltog på Skogsdagen i Högbo, där fokus var på skog i allmänhet. Utställarna bestod av olika aktörer med skoglig anknytning, såväl skogsföretag som intresseföreningar.... läs mer

Besök hos PEFC och FSC Sverige

Vår marknadsföringsassistent Karolina har under sommaren besökt kanslierna för svenska PEFC och FSC för att få en inblick i deras arbete kring kommunikation och marknadsföring. Genom besöken får vi en inblick i befintligt informationsmaterial och vad respektive kansli... läs mer

Samverkan mellan virkesköpare och entreprenörer

Under augusti har vi på uppdrag av Fiskarheden Trävaru AB hållit i en utbildningsinsats för Fiskarhedens virkesköpare och avverkningsentreprenörer. Dagarna har bestått av viktiga diskussioner om hur samarbetet mellan virkesköpare och entreprenör kan förbättras och... läs mer